Friday, 31 May 2013

W piątek przed południem

PL: W piątek przed południem było słonecznie, ale później zaczęło padać.
EN: It was sunny before noon on Friday, but later it started raining.
FR : Il faisait beau vendredi avant-midi mais il a commencé à pleuvoir plus tard.
CY: Roedd hi'n heulog cyn nawn ddydd Gwener ond fe dechreuodd hi'n bwrw glaw yn hwyrach.
LA: SŌL ANTE MERĪDIEM DIĒĪ VENERIS ERAT SED POSTERIVS PLVERE COEPIT
RU: Пе́ред полу́днем в пя́тницу было́ со́лнечно, но пото́м начался́ дождь.

Thursday, 30 May 2013

Français : La seizième semaine

La seizième semaine (du 4 mai au 10 mai)

    Je l'ai fini ! Je suis très heureux que j'aie fini mon devoir mensuel. Ce temps il a fallu que j'écrive une critique personnelle d'un film. J'ai été gêné par le fait que je ne savais pas comment faire cela. Je n'étais pas sûr qu'il me faille inclure dans le texte parce que la tâche n'a pas été formulée assez clairement. Alors, j'ai décidé d'écrire de « Brunet wieczorową porą » (Un brunet le soir), parce que je le connais très bien. Je travaillais tout le week-end et finalement j'ai réussi à finir ce devoir et l'envoyer avant la date limite. Je l'écrivais assez longtemps mais moins qu'autrefois. Je n'ai passé que cinq heures pour écrire cinq cent mots. Maintenant il faut que j'attende le résultat. J'espère obtenir 70 points au moins. Nous verrons.Tydzień szesnasty (od 4 maja do 10 maja)

    Skończyłem! Jestem bardzo zadowolony z tego, że skończyłem moją comiesięczną pracę. Tym razem musiałem napisać recenzję jakiegoś filmu. Martwiłem się tym, że nie wiedziałem, jak to zrobić. Nie byłem pewien, co mam ująć w tekście, gdyż zadanie nie zostało dość jasno sformułowane. Zdecydowałem więc, że opiszę film Brunet wieczorową porą”, bo znam go bardzo dobrze. Pracowałem przez cały weekend i w końcu udało mi się skończyć tę pracę i wysłać przed terminem. Pisałem ją dość długo, ale krócej niż wcześniej. Spędziłem pięć godzin na napisanie pięciuset słów. Teraz muszę czekać na wynik. Mam nadzieję, że otrzymam przynajmniej 70 punktów. Zobaczymy.

Wednesday, 29 May 2013

W zeszłą środę

PL: W zeszłą środę nie było mnie w szkole.
       W poprzednią środę nie byłem w szkole. - powiedział chłopiec
       W ubiegłą środę nie byłam w szkole. - powiedziała dziewczyna
EN: I wasn't at school last Wednesday.
       I was not at school last Wednesday.
FR : Je n'étais pas à l'école mercredi dernier.
        Je n'étais pas à l'école mercredi écoulé.
CY: Doeddwn i ddim yn yr ysgol ddydd Mercher diwethaf.
       Do'n i ddim yn yr ysgol ddydd Mercher diwetha.
LA: VLTIMŌ DIĒ MERCVRIĪ IN SCHOLĀ NŌN ERAM
RU: Я не был в шко́ле в про́шлую сре́ду. - сказа́л ма́льчик
       Я не была́ в шко́ле в мину́вшую сре́ду. - сказа́ла де́вушка

Tuesday, 28 May 2013

W następny wtorek

PL: W następny wtorek nie będzie mnie w pracy.
       W przyszły wtorek nie będę w pracy.
EN: I won't be at work next Tuesday.
       I will not be at work next Tuesday.
FR : Je ne serai pas au travail mardi prochain.
CY: Fydda i ddim yn y gwaith ddydd Mawrth nesaf.
LA: PROXIMŌ DIĒ MARTIS IN OFFICĪNĀ NŌN ERŌ
RU: Я не бу́ду на рабо́те в ближа́йший вто́рник.
       Я не бу́ду на рабо́те в сле́дующий вто́рник.

Monday, 27 May 2013

W zeszły poniedziałek

PL: Czy był pan w zeszły poniedziałek w pracy?
      Czy był pan w poprzedni poniedziałek w pracy?
      Czy był pan w ubiegły poniedziałek w pracy?
EN: Were you at work last Monday?
FR : Étiez-vous au travail lundi dernier ?
        Est-ce que vous étiez au travail lundi écoulé ?
CY: Oeddech chi yn y gwaith ddydd Llun diwethaf?
LA: ERĀTISNE IN OFFICĪNĀ VLTIMŌ DIĒ LV̅NAE
RU: Вы бы́ли на рабо́те в про́шлый понеде́льник?
       Вы бы́ли на рабо́те в мину́вший понеде́льник?

Sunday, 26 May 2013

W niedzielę nad ranem

PL: Obudziłem się nad ranem w niedzielę i nie mogłem już zasnąć.
EN: I woke up early on Sunday morning and I couldn't fall asleep anymore.
FR : Je me suis réveillé dimanche au petit matin et je ne pouvais plus m'endormir.
CY: Dihunais i yn fore ddydd Sul ac allais i ddim mynd i gysgu rhagor.
LA: MVLTŌ MĀNE DIĒ SŌLIS EXPERGEFACTVS SVM ET DORMIRE PLVS NŌN POTERAM
RU: Я просну́лся под у́тром в воскресе́нье, и я бо́льше не мог засну́ть.

Gŵyl Fam

O Wlad Pwyl

    Heddiw yw'r chweched ar hugain o Fai. Ydyn ni'n dathlu'r Ŵyl Fam yng Ngwlad Pwyl. Mae plant yn paratoi laurkau (cardau llongyfarchiad a diolch) i'w mamau ddydd hwn. Mae'r arfer hwn yn bodoli yn llai na chant o flynyddoedd. Dathlwyd yr ŵyl hon y tro cyntaf yn Kraków yn 1914.

Laurka


Laurka (ar fenthyg oddi yno)

    Dziś jest 26 maja. W Polsce obchodzimy Dzień Matki. W tym dniu dzieci przygotowują swym matkom laurki z życzeniami. Zwyczaj ten ma niecałe sto lat. Pierwszy raz obchodzono to święto w Krakowie w 1914 roku.

Saturday, 25 May 2013

W sobotę

PL: W sobotę mogę wreszcie odpocząć.
EN: I can finally rest on Saturday.
FR : Je peux enfin me détendre samedi.
CY: Dw i'n gallu ymlacio yn olaf ddydd Sadwrn.
LA: DIĒ SĀTVRNĪ DĒNIQVE REQVIĒSCERE POSSVM
RU: В суббо́ту я могу́ наконе́ц отдoхну́ть.

Friday, 24 May 2013

Français : La quinzième semaine

La quinzième semaine (du 27 avril au 3 mai)

     Cette semaine j'ai suivi deux tutorats. L'un était à Cardiff, l'autre en ligne. J'étais très heureux que je puisse aller à la ville capitale du pays de Galles. J'ai rendu visite aux librairies où je cherchais des livres gallois mais je n'en ai rien trouvé. Enfin, j'en ai beaucoup donc c'était plutôt comme d'habitude. Pendant le tutorat on a parlé des dissertations, de ce qu'il faut trouver les idées principales et les mots-clés dont j'ai le problème. Je regarde une question et je ne sais pas qu'est-ce qu'il me faut faire.
     Quand j'étais à l'école polonaise on m'a appris à écrire dès le commencement jusqu'au but sans faire plans, ébauches et erreurs; ici tout est différent. À cause de cette éducation il faut que j'apprenne tout à neuf. Et cela est un autre problème parce qu'ils pensent que je l'ai déjà appris. Je n'ai pas de temps pour faire la route d'étudiant ordinaire. Je n'ai pas même le temps pour apprendre à ma façon. Cela n'est pas bon parce que je ne peux pas parler de la chose que je n'ai pas comprise correctement.
     C'est ce qui s'est passé pendant le deuxième tutorat, ceci en ligne. On devrait donner son avis au sujet du théâtre, s'il a le place dans société. Je l'ai compris ainsi qu'il y a une place pour le théâtre à faire, c'est-à-dire il faut édifier un bâtiment. Je n'avais aucune idée de quoi parlaient les autres gens. C'était dommage !
     
Tydzień piętnasty (od 27 kwietnia do 3 maja)

    W tym tygodniu miałem dwa razy zajęcia z francuskiego. Pierwsze były w Cardiff, drugie przez internet. Byłem bardzo zadowolony z tego, że mogłem pojechać do stolicy Walii. Odwiedziłem księgarnie, gdzie szukałem jakichś walijskich książek, ale nic nie znalazłem. Ostatecznie mam ich dużo, więc to było bardziej z przyzwyczajenia. Podczas zajęć mówiliśmy o esejach, o tym, że trzeba znaleźć główne idee i kluczowe słowa, z czym mam problem. Patrzę się na pytanie i nie wiem, co mam zrobić. 
    Kiedy chodziłem do polskiej szkoły, nauczono mnie pisać od początku do końca bez robienia planów, konspektów i błędów; tu wszystko jest inne. Z powodu właśnie takiej edukacji muszę uczyć się wszystkiego od nowa. I to jest następny problem, gdyż oni myślą, że ja już się tego nauczyłem. Nie mam czasu na to, by podążać drogą zwykłego studenta. Nie mam nawet czasu na to, by się uczyć po swojemu. To nie jest dobre, gdyż nie mogę mówić o czymś, czego poprawnie nie zrozumiałem. Właśnie coś takiego zdarzyło się podczas drugich zajęć, tych przez internet. 
    Mieliśmy wyrazić swoją opinię na temat teatru, czy ma miejsce w społeczeństwie. Ja zaś zrozumiałem to tak, że ma być zrobione miejsce na teatr, czyli trzeba postawić budynek. Nie miałem najmniejszego pojęcia, o czym mówią inni. To była porażka!
 
Y bymthegfed wythnos (o'r 27fed o Ebrill i'r 3ydd o Fai)

    Yr wythnos hon roedd hyfforddiant Ffrangeg dwywaith. Roedd y cyntaf yng Nghaerdydd ac yr ail drwy'r Ryngrwydd. Roeddwn i'n hapus iawn o achos gallu mynd i'r brifddinas Gymru. Ymwelais i â siopau llyfrau lle oeddwn i'n chwilio am lyfrau Cymraeg ond ddes i ddim byd ohonyn. O'r diwedd mae rhagor ohonyn nhw gyda fi felly roedd hi'n yn arferol yn hytrach. Yn ystod y hyfforddiant roedden i'n siarad am draethodau, am hyn bod rhaid darganfod prif syniadau a geiriau alweddol y mae problem gyda fi parthed hyn. Dw i'n edrych ar ofyniad ac dw i ddim yn gwybod beth rhaid i mi wneud. 
    Pan oeddwn i'n mynd i ysgol Bwylaidd dysgwyd i i ysgrifennu pobeth o'r dechreuad i'r gorffeniad heb wneud planau, cynluniau a chamgymeriadau; mae pobeth yn wahanol yma. Rhaid i mi ddysgu pobeth unwaith eto o herwydd yr addysg fel hon. Ac y broblem nesaf yw hon achos maen nhw'n meddwl fy mod i'n wedi ei dysgu. Does dim amser gyda fi i fynd ar hyd y ffordd o fyfyriwr cyffredin. Does dim amser gyda fi i ddysgu mewn fy modd hyd yn oed. Dydy hi ddim yn dda achos dw i ddim yn gallu siarad am beth a dw i ddim wedi ei ddeall yn gywir. 
    Ddigwyddodd rhywbeth fel hyn yn ystod yr ail hyfforddiant, yr hwn drwy'r Ryngrwydd. Roedd rhaid i ni fynegi ein barn parthed theatr, a oes lle amdani mewn cynulleidfa. Ond fi a ddeallais y byddai rhaid gwneud lle er mwyn i adeiladu theatr. Doedd ddim syniad lleiaf gyda fi am beth oedd yr eraill yn siarad. Gorchfygiad bu hi!

Wednesday, 22 May 2013

W środę po południu

PL: Co będę robił w środę po południu? Jeszcze nie wiem.
EN: What will I be doing on Wednesday afternoon? I don't know yet.
FR : Qu'est-ce que je ferrai mercredi après-midi ? Je ne sais pas encore.
CY: Beth byddaf i'n gwneud brynhawn Mercher? Dw i ddim yn gwybod eto.
LA: QVID FACIAM POST MERĪDIEM DIĒĪ MERCVRIĪ? ADHV̅C NESCIŌ
RU: Что я буду де́лать в сре́ду по́сле полу́дня? Я ещё не зна́ю.

Tuesday, 21 May 2013

W zeszły wtorek

PL: Gdzie byłeś w zeszły poniedziałek? - pytam mężczyznę
       Gdzie byłaś w zeszły wtorek? - pytam kobietę
EN: Where were you last Monday?
       Where were you last Tuesday?
FR : Où est-ce que tu étais lundi dernier ?
       Où est-ce que tu étais mardi dernier ?
CY: Ble roeddet ti ddydd Llun diwethaf?
       Ble roeddet ti ddydd Mawrth diwethaf?
LA: VBĪ VLTIMŌ DIĒ LV̅NAE ERĀS?
       VBĪ VLTIMŌ DIĒ MARTIS ERĀS?
RU: Где ты был в про́шлый понеде́льник? - спра́шиваю мужчи́ну
       Где ты была́ в про́шлый вто́рник? - спра́шиваю же́нщину

Monday, 20 May 2013

Français : La quatorzième semaine

La quatorzième semaine (du 20 avril au 26 avril) 

    Un élément caractéristique de la langue française que je n'aime pas, c'est ce que les phrases sont tellement enchevetrées que je ne peux pas les comprendre. Lorsque je commençais à apprendre français il y a deux ans, le plus grand problème était ce que je ne comprenais guère de ce qu'on avait été dit. Maintenant cela va mieux mais le textes sont devenus si difficiles que je ne conçois parfois qu'un peu de phrases ou de locutions ! Je me sens très stupide parce que je ne peux pas trouver les idées principales ou les mots clés donc il n'est pas possible que je fasse le résumé ou même que je réponde convenablement aux questions après un article. Je n'aime pas me soumettre alors je lutte contre cela mais cela me rend éreinté.

Tydzień czternasty (od 20 kwietnia do 26 kwietnia)

    Charakterystyczną cechą języka francuskiego, której nie lubię, jest to, że zdania są tak poplątane, że nie mogę ich zrozumieć. Kiedy zaczynałem się uczyć francuskiego dwa lata temu, największym problemem było to, że prawie nie rozumiałem tego, co zostało powiedziane. Teraz idzie mi to lepiej, ale teksty zrobiły się tak trudne, że pojmuję tylko parę zdań i wyrażeń. Czuję się bardzo głupio, bo nie mogę znaleźć głównych idei ani kluczowych słów, więc jest niemożliwe, bym napisał streszczenie czy nawet odpowiedział poprawnie na pytania po artykule. Nie lubię się poddawać, więc męczę się z tym, ale to mnie wykańcza. 

Y bedwaredd wythnos ar ddeg (o'r 20fed o Ebrill i'r 26ain o Ebrill)

    Nodwedd yr iaith Ffrangeg a dw i ddim yn ei hoffi yw bod brawddegau yn cael eu drysu cymaint â dydw i ddim yn gallu eu deall. Pan ddechreuais i ddysgu'r Ffrangeg ddwy flynedd yn ôl y broblem fwyaf oedd fy mod i braidd yn deall hyn a ddywedwyd. Mae hi'n mynd yn well nawr ond mae testunau wedi dod mor galed ag ydw i'n deall dim ond rhai brawddegau a mynegiannau. Dw i'n teimlo'n hurt iawn oherwydd dw i ddim yn gallu dod o hyd i brif syniadau na geiriau alweddol felly mae'n amhosib i mi ysgrifennu crynodeb neu hyd yn oed ateb yn gywir y cwestiynau ar ôl erthygl. Dw i ddim yn hoffi rhoi'r gorau felly dw i'n dioddef ond mae hi'n fy ninistrio.
 

Sunday, 19 May 2013

W niedziele

PL: W niedziele dużo ludzi chodzi na zakupy.
EN: Many people go shopping on Sundays.
FR: Beaucoup de gens font les achats le dimanche.
CY: Mae llawer o bobl yn mynd i siopa ar ddydd Sul.
LA: MVLTĪ DIĒBVS SŌLIS MERCĀTVM EVNT
RU: Мно́гие лю́ди хо́дят по магази́нам по воскресе́ньям.

Saturday, 18 May 2013

Marek Jackowski wedi marw

O Wlad Pwyl

     Mae'r cerddor roc a chyfansoddwr Pwyliaidd, Marek Jackowski, wedi marw o ataliad yr galon heddiw yn San Marco yn yr Eidal. Roedd e'n 66 blwydd oed.
     Sefydlodd e un o'r bandiau roc pwysicaf yng Ngwald Pwyl, Maanam, yn 1975. Cantores y band oedd Olga, gwraig gyfoes Marek, sydd yn cael ei gwneud fel Kora. Hyrwyddon nhw rhai o ganeuon poblogaidd iawn fel Kocham cię, kochanie moje (Dw i'n dy garu fy nghariad), Lucciola, Raz dwa raz dwa (Un dau un dau), Eksplozja (Taniad) i Wyjątkowo zimny maj (Y Mai yn arbennig o oer).
Mae Oprócz błękitnego nieba (Ar wâhan i'r wybren las) yn ei gan fwyaf adnabyddus.
Kiedy jestem sam,
Pan dw i ar fy mhen fy hun,
Przyjaciele są daleko,
Mae cyfeillon yn bell,
Daleko, ode mnie, ode mnie;
Yn bell oddi wrtho i, wrtho i;
Gdy mam wreszcie czas dla siebie.
Pan mae amser i mi fy hun yn y diwedd gyda fi.

Kiedy sobie wspominam
Pan dw i'n atgofio
Dawne, dobre czasy,
Amserau da o hen
Czuję się jakoś dziwnie;
Dw i'n teimlo braidd yn rhyfedd;
Dzisiaj noc jest czarniejsza.
Mae'r nos yn dduaf heno.

Oprócz błękitnego nieba
Ar wâhan i'r wybren las
Nic mi dzisiaj nie potrzeba.
Does dim angen i fi heddiw.

Gdzie są wszystkie dziewczęta,
Ble mae'r merched i gyd
Które kiedyś tak bardzo,
Oeddwn i – yn llawer iawn
Tak bardzo kochałem, kochałem?
Yn llawer iawn – yn eu caru, yn eu caru?
Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem?
Pwy o gyfeillon sydd yn cofio faint o weithiau fe gollais i iddyn nhw?

W gardle zaschło mi
Mae fy ngwddf yn sych
I butelka zupełnie, zupełnie
Ac mae potel yn hollol, yn hollol
Już pusta, już pusta.
Wag eisoes, wag eisoes.
Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka.
Thara neb eisoes i ddrws heddiw.

Oprócz błękitnego nieba
Ar wâhan i'r wybren las
Nic mi dzisiaj nie potrzeba.
Does dim angen i fi heddiw.
Oprócz drogi szerokiej, oprócz góry wysokiej,
Ar wâhan i ffordd eang, ar wâhan i fynydd tall,
Oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba,
Ar wâhan i ddarn bara, ar wâhan i las o wybren,
Oprócz słońca złotego, oprócz wiatru mocnego,
Ar wâhan i haul euraidd, ar wâhan i wynt cryf,
Oprócz góry wysokiej, oprócz drogi szerokiej,
Ar wâhan i fynydd tall, ar wâhan i ffordd eang,
Oprócz błękitnego nieba
Ar wâhan i'r wybren las
Nic mi dzisiaj nie potrzeba.
Does dim angen i fi heddiw.

Cyfieithiodd Randybvain Torques y gerdd Marek Jackowski 

   Dziś w San Marco we Włoszech zmarł na zawał serca polski muzyk rockowy i kompozytor, Marek Jackowski. Miał 66 lat.
    W roku 1975 założył on jeden z najważniejszych polskich zespołów rockowych, Maanam. Wokalistką zespołu była Olga, ówczesna żona Marka, znana jako Kora. Wylansowali oni kilka przebojów takich jak Kocham cię, kochanie moje, Lucciola, Raz dwa raz dwa, Eksplozja i Wyjątkowo zimny maj. Zespół zawiesił działalność w 2008.
Najbardziej znaną piosenką Marka Jackowskiego jest Oprócz błękitnego nieba.
  

Friday, 17 May 2013

W piątki

PL: W czwartki pracuję do piątej, a w piątki do pierwszej.
EN: I work until five o'clock on Thursdays and to one o'clock on Fridays.
FR : Je travaille jusqu'à cinq heures le jeudi et à une heure le vendredi.
CY: Dw i'n gweithio hyd bump o'r gloch ar ddydd Iau ac hyd un o'r gloch ar ddydd Gwener.
LA: VSQVE AD QUĪNTAM HŌRAM DIĒBVS IOVIS ET VSQVE AD PRĪMAM HŌRAM DIĒBVS VENERIS OPEROR
RU: Я рабо́таю до пяти́ часо́в по четве́ргам, а по пя́тницам до одного́ ча́са.

Wednesday, 15 May 2013

W środy

PL: Ten sklep jest otwarty w środy do północy.
EN: This shop is open until midnight on Wednesdays.
FR : Ce magasin est ouvert jusqu'à minuit le mercredi.
CY: Mae'r siop yma ar agor hyd hanner nos ar ddydd Mercher.
LA: HAEC TABERNA DIĒBVS MERCVRIĪ VSQVE AD MEDIAM NOCTEM APERTA EST
RU: Э́тот магази́н откры́т до полу́ночи по сре́дам.

Tuesday, 14 May 2013

We wtorki

PL: We wtorki często chodzę do kina, bo bilety są tańsze niż w inne dni.
EN: I go often to cinema on Tuesdays because the tickets are cheaper than in the other days.
FR : Je vais souvent au cinéma le mardi parce que les billets sont moins chers que dans les autres jours.
CY: Dw i'n mynd i'r sinema yn aml ar ddydd Mawrth achos mae'r tocynnau yn rhatach nac ar y dyddiau eraill.
LA: IN THEĀTRVM CINĒMATOGRAPHICVM SAEPĒ DIĒBVS MARTIS EŌ PROPTEREĀ QVOD CHARTVLAE ADMISSIŌNIS VĪLIŌRĒS SVNT QVAM DIĒBVS ALIĪS
RU: Я ча́сто хожу́ в кино́ по вто́рникам, потому́ что биле́ты стоя́т деше́вле, чем в други́е дни.

Monday, 13 May 2013

W poniedziałki

PL: Nie lubię poniedziałków!
Czemu? W poniedziałki czas szybko mija.
EN: I don't like Mondays!
Why? The time passes quickly on Mondays.
FR : Je n'aime pas lundi !
Pourquoi ? Le temps passe vite le lundi.
CY: Dw i ddim yn hoffi'r dyddiau Llun!
Pam? Mae'r amser yn mynd yn gyflym ar ddydd Llun.
LA: DIĒS LV̅NAE NŌN AMŌ!
CV̅R? TEMPVS CITŌ DIĒBVS LV̅NAE TRĀNSIT
RU: Я не люблю́ понеде́льники!
Почему́? Вре́мя бы́стро прохо́дит по понеде́льникам.

Sunday, 12 May 2013

Français : La treizième semaine

La treizième semaine (du 13 avril au 19 avril)

    Je suis très heureux! J'ai déjà reçu les résultats de mon devoir français. Je pensais que j'obtiendrais le maximum de 70 points, cependant j'en ai obtenus 82! C'est sensationnel! Vous savez, j'estimais ma prononciation assez mauvais parce que c'était comme ça l'année dernière. En plus, je préparais ce devoir longtemps et tard dans la nuit et ma bouche est devenue très sèche donc je n'ai pas prévu les résultats si bons. Bien, il faudra que j'écrive l'œuvre prochaine jusqu'à 29 mai.
 
Tydzień trzynasty (od 13 kwietnia do 19 kwietnia)

    Jestem bardzo zadowolony! Otrzymałem już wyniki mojej pracy z francuskiego. Myślałem, że zdobędę co najwyżej 70 punktów, tymczasem uzyskałem 82! Super! Wiecie, oceniałem moją wymowę jako raczej złą, bo tak było w zeszłym roku. Na dodatek przygotowywałem tę prezentację długo i do późna w nocy i gardło mi całkiem zaschło więc nie spodziewałem się, że wyniki będą tak dobre. Dobrze, teraz będę musiał napisać następną pracę na 29 maja.
  
Y drydedd wythnos ar ddeg (o'r 13edd o Ebrill i'r 19edd o Ebrill)

    Dw i'n hapus iawn! Dw i eisioes wedi derbyn canlyniadau o fy nhasg Ffrangeg. Meddyliais i yr ennillwn i'r uchwafswm o 70 marc ond fe ennillais i 82 ohonyn! Mae hi'n ardderchog! Chimod, fe brisiais i fy ynganiad fel braidd yn ddrwg achos yr oedd fel hyn llynedd. At hyn, roeddwn i'n paratoi'r dasg hon yn hir ac yn hwyr yn y nos a daeth fy ngheg yn sych iawn felly rhagfynegais i ddim y canlyniadau mor dda. Iawn, bydd rhaid i mi ysgrifennu'r dasg nesaf hyd 29 o fis Mai.

Saturday, 11 May 2013

W sobotę po południu

PL: Przyjdziesz do nas w sobotę po południu?
       Przyszłabym, ale w soboty chodzę do szkoły. - mówi dziewczyna
       Przyszedłbym, ale w soboty chodzę do szkoły. - mówi chłopiec
EN: Will you come to us on Saturday afternoon?
        I would (come), but I go to school on Saturdays.
FR : Est-ce que tu viendras chez nous samedi après-midi ?
        Je viendrais mais je vais à l'école le samedi.
CY: Ddoi di i ni brynhawn Sadwrn?
       Delwn i ond dw i'n mynd i'r ysgol ar ddydd Sadwrn.
LA: VENIĒSNE AD NŌS POST MERĪDIEM DIĒĪ SĀTVRNĪ
       VENIAM SED IN SCHOLAM DIĒBVS SĀTVRNĪ EŌ
RU: Придёшь к нам в суббо́ту днем?
       Я бы пришла́, но я хожу́ в шко́лу по суббо́там. - говори́т де́вочка
       Я бы пришёл, но я хожу́ в шко́лу по суббо́там. - говори́т ма́льчик

Friday, 10 May 2013

W piątek

PL: W piątek przyszedł do mnie kolega.
       W sobotę przyszła do mnie koleżanka.
EN: A friend came to me on Friday.
       A friend came to me on Saturday.
FR : Un ami est venu chez moi vendredi.
        Une amie est venue chez moi samedi.
CY: Daeth cyfaill imi ddydd Gwener.
       Daeth cyfeilles imi ddydd Sadwrn.
LA: AMĪCVS DIĒ VENERIS AD MĒ VĒNIT
       AMĪCA DIĒ SĀTVRNĪ AD MĒ VĒNIT
RU: Друг пришёл ко мне в пя́тницу.
       Подру́га пришла́ ко мне в суббо́ту.

Thursday, 9 May 2013

W czwartek

PL: W środę poszłam do teatru. - mówi kobieta
       W czwartek poszedłem do teatru. - mówi mężczyzna
EN: I went to the theatre on Wednesday.
       I went to the theatre on Thursday.
FR : Je suis allée au théâtre mercredi. - dit une femme
       Je suis allé au théâtre jeudi. - dit un homme
CY: Es i yn y theatr ddydd Mercher.
       Es i yn y theatr ddydd Iau.
LA: DIĒ MERCVRIĪ IN THEĀTRVM IĪ.
       DIĒ IOVIS IN THEĀTRVM IĪ.
RU: Я пошла́ в теа́тр в сре́ду. - говори́т же́нщина
       Я пошёл в теа́тр в четве́рг. - говори́т мужчи́на

Tuesday, 7 May 2013

We wtorek wieczorem

PL: Co robisz we wtorek wieczorem?
EN: What are you doing on Tuesday evening?
FR: Qu'est-ce que tu fais mardi soir ?
CY: Beth wyt ti'n gwneud nos Fawrth?
LA: QVID FACIS VESPERĒ DIĒ MARTIS
RU: Что ты де́лаешь во вто́рник ве́чером?

Monday, 6 May 2013

W poniedziałek rano

PL: Przyjdę do was w poniedziałek rano.
EN: I'll come to you on Monday morning.
FR : Je viendrai chez vous lundi matin.
CY: Fe ddof i i chi fore Llun.
LA: MĀNE DIĒ LV̅NAE AD VŌS VENIAM
RU: Я приду́ к вам в поне́дельник у́тром.

Sunday, 5 May 2013

W niedzielę

PL: Moglibyśmy przyjść do ciebie w niedzielę.
EN: We could come to you on Sunday.
FR : Nous pourrions venir chez toi dimanche.
CY: Gallen ni ddod iti ddydd Sul.
LA: DIĒ SŌLIS VENĪRE AD TĒ POSSĪMVS
RU: Мы могли́ бы прийти́ к тебе́ в воскресе́нье.

Saturday, 4 May 2013

Français : La douzième semaine

La douzième semaine (du 6 avril à 12 avril)

     Cette semaine j'ai lu une nouvelle française de Gérard de Nerval, « Sylvie ». En dépit du titre, c'est de trois femmes : Sylvie, l'amour du narrateur dès son enfance; Adrienne, un coup de foudre; et Aurélie, l'actrice qui ressemble Adrienne. Le raconteur est fasciné par la vue d'Aurélie dans un théâtre, mais il ne fait rien sauf la regarder. Il revient au pays de son enfance en essayant rappeler et raviver le sentiment qui le reliait avec Sylvie. Cependant elle a un adorateur, alors le narrateur part et après un certain temps il rejoint Aurélie. Mais et elle le largue parce qu'il admet qu'il est près d'elle seulement à cause de sa ressemblance à Adrienne.
     C'était la nouvelle un peu ennuyeuse. En revanche, j'ai adoré le vocabulaire riche, avant tout les descriptions de la nature, du paysage et même des vêtements. De plus, il y avait beaucoup de petits détails historiques et culturels. Donc, je ne pense pas que le temps que j'ai consacré à la lecture soit perdu. Si c'était comme ça, il faudrait que j'aille à la recherche... 


Tydzień dwunasty (od 6 do 12 kwietnia)

    W tym tygodniu przeczytałem opowiadanie Gérarda de Nerval „Sylvie”. Mimo takiego tytułu jest ono o trzech kobietach: Sylvie, miłości narratora z czasów dzieciństwa; Adrienne, w której się nagle zakochał i Aurelie, aktorce, która przypominała Adrienne. Narrator jest zafascynowany widząc Aurelie w teatrze, ale nie robi nic poza patrzeniem się na nią. Wraca do swych rodzinnych okolic i próbuje przypomnieć sobie i ożywić uczucie, które łączyło go z Sylvie. Jednak ona ma już adoratora, więc narrator odchodzi i po jakimś czasie wraca do Aurelie. Jednak i ona go odrzuca, gdyż on przyznaje się, że jest z nią tylko dlatego, że przypomina mu ona Adrienne.
    Opowiadanie to było trochę nudne. Z drugiej strony podobało mi się bogate słownictwo, przede wszystkim opisy przyrody, krajobrazów, a nawet ubrań. Poza tym znajduje się tam mnóstwo szczegółów historycznych i kulturalnych. Zatem nie sądzę, że czas, który poświęciłem na lekturę, był stracony. Jeśliby tak było, musiałbym go poszukać...

Y ddeuddegfed wythnos (o'r 6ed o Ebrill i'r 12fed o Ebrill)

    Darllenais i'r stori gan Gérard de Nerval „Sylvie” yr wythnos hon. Er waethaf y fath deitl mae hi'n dweud am dair fenyw: Sylvie oedd yn gariad o'r adroddwr o'i blentyndod, Adrienne a syrthodd e mewn cariad ganddi, ac Aurelie, yr actres oedd yn debyg i Adrienne. Mae'r adroddwr yn cael ei reibio wrth iddo fe weld Aurelie mewn theatr ond dyw e'n gwneud dim byd ond edrych arni. Mae e'n mynd nôl i ei ardal deulu ac mae e'n ceisio atgoffa ac adfywio'r teimlad oedd yn ei ymuno â Sylvie. Ond mae carwr gyda hi felly mae'r adroddwr yn mynd bant ac ar ôl rhyw amser mae e'n mynd nôl i Aurelie. Ond mae hi'n ei wrthod hefyd achos mae e'n cyfaddef ei fod e gyda hi yn unig oherwydd mae hi'n debyg i Adrienne.
    Roedd y stori hon dipyn yn ddiflas. O'r ochr arall roeddwn i'n hoffi'r geirfa gyfoethog, yn anad dim disgrifiadau'r natur, tirluniau a hyd yn oed y dillad. At hyn mae llu o fanylion hanesyddol a diwylliannol yno. Felly dw i ddim yn meddwl bod yr amser a dw i wedi ei dreulo gan ddarllen wedi'i golli. Petasai fel hyn, basai rhaid i mi chwilio amdano fe...

Friday, 3 May 2013

Gŵyl Genedlaithol o Drydydd o Fai

O Wlad Pwyl

     Heddiw yw'r trydydd o fis Mai. Ydyn ni'n dathlu Gŵyl Genedlaithol o Drydydd o Fai, achos o fabwysiadu ein cyfansoddiad cyntaf ar y trydydd o Fai 1791. Yr ail gyfansoddiad o'r fath yn y byd oedd e, ar ôl i hwn o'r Unol Daleithiau'r America. Roedd e'n cael ei greu gan Stanisław August Poniatowski, y brenin cyfoes, a phedwar pendefig: Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj a Stanisław Staszic, gyda chyfranogiad o Scipione Piattoli. Roedd mabwysiadu yn ddyrys iawn achos roedd y grŵp mawr o elynion sydd yn ffurfio wedyn cydffederasiwn y Targowica ym mis Mai 1792. Ar ben hynny, gofynnon nhw Rwsia am yr ymyriad. Torrodd y fyddin Rwsiaidd ar y Weriniaeth o Ddwy Genedl a gorfododd y brennin i roi'r gorau. Roedd y Cyfansoddiad o Drydydd o Fai yn cael ei ddiddymu ym mis Medi 1792 ond parheuodd e fel yr enghraifft o gyfraith genedlaethol. Sefydlodd yr Ŵyl yn 1919 ond roedd hi'n cael ei chanslo yn 1946 gan y llywodraeth comiwnyddol. Ar y diwedd, ail-gyfansoddwyd hi yn 1990.

Llun gan Jan Matejko „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”
    
    Dziś jest trzeci maja. Obchodzimy Narodowe Święto Trzeciego Maja z okazji uchwalenia naszej pierwszej konstytucji 3 maja 1791 roku. Była to druga konstytucja tego typu na świecie, po tej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Została ona utworzona przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, ówczesnego króla, oraz czterech szlachciców: Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, Hugona Kołłątaja i Stanisława Staszica, przy współudziale Scipione Piattolego. Uchwalenie było bardzo trudne z powodu istnienia dużej grupy przeciwników, którzy następnie utworzyli Konfederację Targowicką w maju 1792 roku. Na dodatek poprosili oni Rosję o interwencję. Armia rosyjska uderzyła na Rzeczpospolitą Obojga Narodów i zmusiła króla do poddania się. Konstytucja Trzeciego Maja została anulowana w sierpniu 1792 roku jednak przetrwała jako przykład prawa narodowego. Święto ustanowiono w 1919 roku, jednak zostało ono zlikwidowane w 1946 przez rząd komunistyczny. Na koniec zostało restytuowane w 1990 roku.

Thursday, 2 May 2013

Gŵyl Baner Gweriniaeth Gwlad Pwyl

O Wlad Pwyl

     Heddiw yw'r ail o fis Mai. Ydyn ni'n dathlu dwy ŵyl yng Ngwlad Pwyl. Gŵyl Baner Gweriniaeth Gwlad Pwyl yw'r gyntaf a Gŵyl Polonia a Phwyliaid tramor ydy'r ail ohonyn.
     Mae ein baner ni'n ddeuliw. Mae llain uwch yn wyn ac mae llain is yn goch. Ar ôl y fanereg, y llain wen yn arwyddo'r eryr gwyn o ein arfbais a'r llain goch yn dynodi ei chefndir coch. Hefyd, mae'r lliw gwyn (neu ariannaidd) yn golygu'r dwr a'r glendid a'r lliw coch – y tân a'r dewrder.    
    Dziś jest drugi maja. Obchodzimy dwa święta w Polsce. Pierwsze to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a drugie to Dzień Polonii i Polaków za Granicą.
     Nasza flaga jest dwukolorowa. Górny pas jest biały, a dolny – czerwony. Zgodnie z zasadami heraldyki, biały pas symbolizuje białego orła z naszego godła, a czerwony – czerwone tło. Dodatkowo, biały kolor (albo srebrny) oznacza wodę i czystość, a czerwony – ogień i odwagę.

Wednesday, 1 May 2013

W środę

PL: Kiedy możecie przyjść do mnie? - Na przykład w środę.
EN: When can you come to me? - On Wednesday, for example.
FR : Où est-ce que vous pouvez venir chez moi ? - Mercredi, par exemple.
CY: Pryd ydych chi'n gallu dod imi? - Er enghraifft ddydd Mercher.
LA: QUANDŌ POTESTIS VENĪRE AD MĒ – DIĒ MERCVRIĪ, EXEMPLĪ GRĀTIĀ
RU: Когда́ вы мо́жете прийти́ ко мне? - Наприме́р в сре́ду.