Tuesday, 30 April 2013

We wtorek

PL: Możesz przyjść we wtorek? - Tak, oczywiście.
EN: Can you come on Tuesday? - Yes, of course.
FR: Est-ce que tu peux venir mardi ? - Oui, bien sûr.
CY: Wyt ti'n gallu dod ddydd Mawrth? - Ydw, wrth gwrs.
LA: POTESNE VENĪRE DIĒ MARTIS - ITA, IMMŌ
RU: Ты мо́жешь прийти́ во вто́рник? - Да, коне́чно.

Monday, 29 April 2013

W poniedziałek

PL: Niestety, nie mogę przyjść w poniedziałek.
EN: Unfortunately, I can't come on Monday.
FR: Malheureusement, je ne peux pas venir lundi.
CY: Yn anffodus, dw i ddim yn gallu dod ddydd Llun.
LA: INFĒLĪCITER DIĒ LV̅NAE VENĪRE NŌN POSSVM
RU: К сожале́нию, я не могу́ прийти́ в поне́дельник.

Français : La onzième semaine

La onzième semaine (du 30 mars au 5 avril)

    Salut! J'ai réussi à passer une période d'études françaises de plus. Ce temps il a fallu que je prépare une présentation orale sur la Villeneuve de Grenoble. J'ai laissé tout au dernier moment, comme toujours. Je ne peux pas estimer le temps nécessaire à finir le devoir comme cela. Enfin, j'ai passé onze heures et je l'ai envoyé. 
    Aussi, j'ai regardé quelques épisodes de la série comédienne « Ally McBeal », qui a le doublage français. 
    Finalement, j'ai également écouté la radio française. 

    Les derniers articles auxquels j'ai décrit mes études françaises se trouvent au forum « Fluent in Three Months », c'est-à-dire « Coulant en trois mois ». J'ai décidé d'arrêter y écrire parce que je ne supporte plus de façon à laquelle le fondateur du forum, Benny Lewis, traite les étudiants qui ont des problèmes en ce qui concerne l'apprentissage de la language étrangère, comme moi. Alors, j'ai refait ce blog à neuf et je vais écrire ici.

 
Tydzień jedenasty (od 30 marca do 5 kwietnia)

    Cześć! Udało mi się znów spędzić trochę czasu na nauce francuskiego. Tym razem musiałem przygotować wypowiedź o Villeneuve, dzielnicy Grenoble. Zostawiłem wszystko na ostatnią chwilę, jak zawsze. Nie umiem ocenić, ile trzeba czasu, aby wykonać zadanie takie jak to. Ostatecznie spędziłem jedenaście godzin i je wysłałem.
    Oprócz tego obejrzałem kilka odcinków serialu komediowego „Ally McBeal” z dubbingiem francuskim.
    No i na koniec jeszcze słuchałem francuskiego radia.

    Poprzednie artykuły, w których opisałem moją naukę francuskiego, znajdują się na forum „Fluent in Three Months”, czyli „Płynnie w trzy miesiące”. Zdecydowałem, że przestanę tam pisać, gdyż nie pochwalam już sposobu, w jaki założyciel tego forum, Benny Lewis, traktuje ludzi, którzy się uczą i mają problemy z nauką języków obcych, jak ja. Zatem odnowiłem ten blog i zamierzam tu pisać.

Yr unfed wythnos ar ddeg (o'r 30ain o Farth i'r 5ed o Ebrill) 

    Helo! Dw i wedi llwyddo i dreulio ychydig o amser wrth ddysgu'r Ffrangeg. Y tro hwn roedd rhaid imi baratoi cyflwyniad llafar am Villeneuve, bwrdeistref Grenoble. Gadewais i bobeth i'r funud olaf, fel arfer. Dw i ddim gwybod sut cyfrif faint o amser mae angen i wneud tasg fel hon. Yn y diwedd treuliais i un awr ar ddeg ac anfonais i hi.
    Hefyd, gwyliais i rhai penodau o'r gyfres gomedi „Ally McBeal” gyda'r trosleisio Ffrangeg.
   Yn y diwedd gwarandawais i ar radio Ffrangeg.

    Mae'r erthyglau blaenorol yr ysgrifennais i fy addysg Ffrangeg ynyn yn y fforwm „Fluent in Three Months” sef „Rhugl mewn tri mis”. Penderfynais i stopio ysgrifennu yno achos dw i ddim hoffi sut mae seiliwr y fforwm, Benny Lewis, yn trin myfyrwyr y mae problemau gyda dysgu ieithoedd tramor gyda nhw, fel y fi. Felly dw i wedi newyddo'r blog hwn ac dw i'n mynd ysgrifennu yma.

Eleventh week (from March 30th to April 5th)

    Hi! I have succeeded with passing some time learning French. This time I had to prepare a presentation about Villeneuve, a borough of Grenoble. I delayed everything until the last moment, as always. I can't assess how much time is needed to make a task like this. Finally I spent eleven hours doing this and I sent it.
    Besides I saw few episodes of the sitcom Ally McBeal” with the French dubbing.
    Finally I listened to a French radio.

    The former articles in which I wrote about learning French, are at the forum Fluent in ThreeMonths”. I decided to stop writing there because I don't like the way the founder of this forum, Benny Lewis treats people who learn and have problems with learning foreign languages, like me. So I restaured this blog and I am going to write here.

Sunday, 21 April 2013

Dzień dobry!

Dzień dobry! Good morning! Bon jour! Bore da!