Sunday, 29 December 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y ddegfed wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień dziesiąty

    Co robiłem w tym tygodniu? Wydaje mi się, że większość czasu spędziłem nad słownikiem. Dopisałem trochę nowych wyrazów. Dużo czasu zajęło mi mozolne sprawdzanie błędów i ich poprawianie. Zawsze się jakieś znajdą. I zawsze coś przeoczę i muszę sprawdzać jeszcze raz i jeszcze raz. To pewnie te 99% ciężkiej pracy, na którą składa się nauka języków. 
    Wreszcie zmusiłem się do zajęcia się gramatyką. Po tak długim czasie praktycznie zapomniałem, jaki był mój plan, więc teraz muszę stworzyć nowy, a oprócz tego przejrzeć to, co już napisałem i poprawić. Wydaje mi się, że za duży nacisk położyłem na słownictwo lingwistyczne, przez co moja gramatyka traci na prostocie, która powinna stać u podstaw mojego projektu. Nie wiem jednak, jak prościej wyrazić na przykład „utożsamianie dwu rzeczowników”, gdy chodzi mi o to, że w danym rozdziale zajmę się konstrukcjami typu „Piotr jest Polakiem”. „Jak powiedzieć, że ktoś lub coś jest kimś lub czymś” brzmi strasznie skomplikowanie. „Orzecznik rzeczownikowy” brzmi naukowo i czytający też nie będzie wiedział, o co mi chodzi. I takie właśnie problemy powodują, że ciągle odkładałem pisanie tej gramatyki. Do tego zbytni perfekcjonizm i problemy z pamięcią.
    Słuchałem sobie jeszcze radia. Przede mną ostatni tydzień i podsumowanie.


Kościół St. John the Baptist od strony the Hayes. Po lewej Marchnad Caerdydd
Kościół St. John the Baptist od strony the Hayes. Po lewej Marchnad Caerdydd


Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y ddegfed wythnos

    Beth ydw i wedi gwneud yr wythnos hon? Mae hi'n ymddangos i mi fy mod i wedi treulio'r mwyafrif o amser gan weithio ar y geiriadur. Atodiais i rai geiriau. Cymerodd gwirio camgymeriadau ac eu cywiro llawer o amser. Gellir wastad dod o hyd i rai. Ac dw i wastad yn colli rhywbeth ac mae rhaid i mi wirio unwaith eto ag unwaith eto. Dyma 99% o 'r gwaith caled sydd yn ran o ddysgu ieithoedd, dybiwn i. 
     O'r diwedd dw i wedi fy ngorfodi i drin y gramadeg. Ar ôl yr amser mor hir dw i bron wedi anghofio fy nghynllun cyntaf felly mae rhaid i mi greu'r cynllun newydd ac eto gwirio pobeth a ysgrifennaswn i ac ei gywiro. Mae'n ymddangos i mi fy mod i wedi pwysleisio gormod y geirfa ieithyddol ac mae hi wedi peri bod fy ngramadeg yn colli'r symlrwydd y mae rhaid iddo fodoli fel sylfaen o fy mhrosiect. Ond dw i ddim yn gwybod sut mynegi'n symlach er enghraifft „Unfathiant dau enwau” pan hoffwn i ddweud y trinwn i gystrafennau fel „Pwyliad yw Piotr” mewn pennod. „Sut dweud mai rhywun neu rywbeth yw rhywun neu rywbeth” yn swnio ofnadwy o gymhleth. „Brawddeg Enw” yn swnio'n ofnadwy o wyddonol a wybyddai'r darllenwr ddim am beth ysgrifennais i chwaith. Ac mae'r problemau fel hyn yn fy wneud gohirio ysgrifennu'r gramadeg hwn. At hyn gormod o berfeithiaeth a phroblemau gyda'r cof. 
    Roeddwn i'n gwrando ar radio hefyd. Mae'r wythnos olaf o fy mlaen i a'r crynodeb.

Sunday, 22 December 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y nawfed wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień dziewiąty

    W tym tygodniu dużo czytałem. Idzie mi coraz szybciej, coraz rzadziej zaglądam do słownika i coraz mniej nowych słów zapisuję. Są to pojedyncze wyrazy na oznaczenie rzeczy, czynności i cech, ale czasami też napotykam fajne konstrukcje idiomatyczne, które pozwalają mi na lepsze zrozumienie gramatyki. W rezultacie kiedy tłumaczę posty na tym blogu, to już piszę jednym ciągiem, podczas gdy na początku to co rusz się zatrzymywałem, by sprawdzić w książce, jak wyrazić po walijsku to, co napisałem po polsku. 
    Korzystam głównie z „Welsh Rules” Heiniego Grufudda oraz „Modern Welsh, A Comprehensive Grammar” Garetha Kinga. Czasami zaglądam do „Welsh Grammar” J. Morrisa Jonesa, ale przeważnie po to, by zrozumieć kontekst historyczny lub etymologię. Dzięki etymologii lepiej zapamiętuję wyrazy, które normalnie z niczym się nie kojarzą, więc na przykład tradycyjne metody mnemotechniczne tylko utrudniłyby sprawę. Nie jestem zwolennikiem zapamiętywania rzeczy w celu zapamiętania innych rzeczy. Podług mnie, to jak kupowanie pieniędzy. Jednak inni chwalą te metody. 
    Jak już napisałem, przetłumaczyłem parę postów na blogu. Ciekaw jestem, czy istnieją jeszcze jakieś blogi, których autorzy piszą w kilku językach. Muszę ich poszukać. Zresztą, chciałbym dodać tu parę rzeczy, ale jakoś na razie odkładam to na później. 
    Pracowałem jeszcze trochę nad słownikiem. Trochę trudno jest mi trzymać się jednej wersji, bo nie mogę spamiętać, co robiłem ostatnio i jak, więc zawsze zaczynam jakby trochę od nowa. Teraz więc i wpisuję nowe wyrazy po stronie polskiej i po walijskiej, i poprawiam styl z poprzedniej wersji na najnowszą. 
    A wczoraj to w ogóle byłem w Caerdydd. Pojechałem tam ot tak sobie, bez wyraźnego celu, jeśli nie liczyć tego, że liczyłem na kupienie kilku kartek świątecznych z życzeniami po walijsku. Dostałem je w sklepie Oxfamu, który w sumie jest jedynym, gdzie można dostać używane książki walijskie w rozsądnej cenie. Niedaleko jest oczywiście antykwariat w Morgan Arcade, ale tam ceny są horrendalnie wysokie, a poza tym ciężko tam dostać coś ciekawego. I jest brudno i nieporządnie. Oprócz tego są trzy regały książek walijskich w Waterstones, ale nie widzę specjalnego sensu w kupowaniu jakiejś stamtąd, skoro na razie nie będę miał czasu, by ją przeczytać. 
    No i wreszcie idą Święta i muszę się zabrać wreszcie za gramatykę.
 
Ogródek przy kościele St. John the Baptist
Ogródek przy kościele St. John the Baptist
Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y nawfed wythnos

    Roeddwn i'n darllen llawer yr wythnos hon. Mae hi'n mynd yn gyflymach, dw i'n chwilio am air yn y geiriadur yn brinach ac dw i'n ysgrifennu i lawr llai o eiriau. Geiriau unigol sydd yn golygu pethau, gweithgareddau ac ansoddau ydyn nhw ond hefyd weithiau dw i'n dod o hyd i gystrawen idiomatig ddiddorol iawn sydd yn gadael i mi ddeall y gramadeg yn well. O ganlyniad pan dw i'n cyfieithu postiau ar y blog hwn, dw i'n ysgrifennu'n rhugl tra byddwn i'n stopio'n aml i chwilio mewn llyfr sut mynegi yn y Gymraeg yr hyn a ysgrifennaswn i yn y Bwyleg. 
    Dw i'n defnyddio'n bennaf „Welsh Rules” gan Heini Grufudd a „Modern Welsh, A Comprehensive Grammar gan Gareth King. Dw i'n taflu cipolwg ar „Welsh Grammar” gan J. Morris Jones o dro i dro ond er mwyn i ddeall y cyd-destun hanesyddol neu darddiadol yn bennaf. Diolch i'r geirdarddiad dw i'n dysgu geiriau'n well y rhain heb gysylltiadau â geiriau eraill felly er enghraifft basai methodau cofyddol tradoddiadol yn rhwystrad. Dw i ddim yn gefnogwr o dysgu ar gof rhai pethau er mwyn i ddysgu ar gof pethau eraill. Yn fy marn i mae hi'n fel prynu arian. Serch hynny mae pobl arall yn eu canmol nhw. 
    Fel dw i eisoes wedi ei hysgrifennu, fe gyfieithais i rai postiau ar y blog hwn. Oes blogiau eraill a mae eu hawduron nhw'n ysgrifennu yn rhai ieithoedd, dybiwn i. Rhaid i mi chwilio amdanyn nhw. O'r diwedd fe hoffwn i atod rhai pethau yma ond dw i'n ei gohirio. 
    Roeddwn i'n gweithio ar y geiriadur hefyd. Mae dipyn yn anodd i mi gadw i un fersiwn achos dw i ddim yn gallu cofio pa beth oeddwn i'n gwneud yn ddiweddarach felly dw i'n dechrau erioed dipyn o'r newydd. Dw i'n mewnosod geiriau newydd ar yr ochr Bwyleg ac ar yr ochr Gymraeg ynghyd â chywirio o'r fersiwn blaenorol i'r fersiwn llall. 
    Ac yn ddoe fe fues i i Gaerdydd. Es i yno yn ddidaro, heb bwrpas penodol, heb gyfrif prynu rhai cardiau Nadolig gyda dymuniadau yn y Gymraeg. Des i o hyd iddyn nhw yn y siop Oxfam sydd yn lle unig lle gellir prynu llyfrau Cymraeg wedi eu defnyddio am bris is. Mae'r siop hen lyfrau eto nid nepell yn yr Arcêd Morgan wrth gwrs ond mae prisiau ofnadwy o uchel yno ac mae'n anodd darganfod rhywbeth diddorol. Ac mae hi'n frwnt ac anhrefnus. At hyn mae tair stondin lyfrau yn y siop lyfrau Waterstones ond dw i ddim yn gweld dim rhesymol mewn prynu llyfr os na fydd amser gyda fi i ei ddarllen. 
    Ac mae Nadolig yn mynd ac mae rhaid i mi ddechrau gweithio ar y gramadeg.

Sunday, 15 December 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr wythfed wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień ósmy

    W tym tygodniu nie spędziłem dużo czasu na moim przedsięwzięciu. Pracowałem tylko trochę nad słownikiem oraz słuchałem radia walijskiego przez internet. Najczęściej włączam sobie BBC Radio Cymru i słucham Post Cyntaf. Jest to poranna audycja radiowa, która trwa dwie godziny. To, co mi się podoba, to fakt, że mogę sobie jej posłuchać kilka razy, gdyż została nagrana i jest dostępna na stronie tunein.com. Tymczasem jeśli chodzi o słuchanie radia on-line, to jest to często niemożliwe z powodu słabości mojego łącza internetowego. 
Wejście do Marchnad Caerdydd od strony The Hayes
Wejście do Marchnad Caerdydd od strony The Hayes

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr wythfed wythnos


    Yr wythnos hon dydw i ddim wedi treulio llawer o amser ar fy anturiaeth. Roeddwn i'n gweithio ar fy ngeiriadur yn ychydig ac roeddwn i'n gwrando ar y radio Gymraeg trwy'r Rhyngrwydd. Dw i'n troi ymlaen BBC Radio Cymru yn amlach ac dw i'n gwrando ar y Post Cyntaf. Darllediad radio yn y bore yw e ac mae e'n parhau am ddwy awr. Yr hyn a dw i'n hoffi yw y ffaith fy mod i'n gallu gwrando arno sawl gwaith achos mae e wedi ei gofnodi ac mae e ar gael ar y wefan tunein.com. Yn y cyfamser dydy ddim yn bosib i mi wrando ar radio ar-lein o achos gwendid fy nghysylltiad rhyngrwyddiol.

Sunday, 8 December 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y seithfed wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień siódmy

    Dalej pracuję nad słownikiem. Moja metoda z arkuszem .ods okazała się być udana. Idzie mi o wiele szybciej niż kiedyś. Na razie skupiłem się na wpisywaniu przymiotników. Każdy przymiotnik walijski może mieć kilka postaci, a więc męską, żeńską, mnogą, orzecznikową, która jest też używana jako przysłówek oraz dwa stopnie: wyższy i najwyższy. Do tego dochodzą mutacje zmieniające pierwszą głoskę wyrazu. W rezultacie trzeba wpisać około dwudziestu wersji jednego wyrazu. Tymczasem po stronie polskiej wystarczy tylko główne wejście, gdyż Polak sam utworzy wszystkie potrzebne warianty, ale może mieć problem ze znalezieniem zmutowanego słowa w słowniku. Dlatego właśnie zdecydowałem się zaprezentować wszystkie możliwe formy przymiotników. Podobnie zrobię z rzeczownikami. Z nimi jest trochę inaczej, bo istnieją tylko dwie główne postaci, to jest liczba pojedyncza i mnoga ale za to mutacji może być więcej (w przypadku przymiotników nie znam sytuacji, w której nagłos przymiotnika był unosowiony albo stwardniały).
    Przetłumaczyłem kolejny stary wpis na blogu. Poza tym jeszcze sobie poczytałem. Na razie odłożyłem pisanie gramatyki do Świąt. 

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y seithfed wythnos

    Dw i'n gweithio ar y geiriadur yn bellach. Mae fy null gyda'r daenlen .ods wedi ymddangos yn llwyddiannus. Mae hi'n mynd yn fwy cyflym na'n gynnar. Ar hyn o bryd dw i'n fy nghanolbwyntio ar fewnosod ansoddeiriau. Mae pob ansoddair Cymraeg yn gallu bodoli mewn rhai ffurfiau, felly gwrywaidd, benywaidd, lluosog, haeriadol sydd yn cael ei defnyddio fel adferf a dwy radd: cymharol ac eithaf. At hynny ceir treigladau sydd yn newid y ffonem cyntaf o'r gair. O ganlyniad mae rhaid mewnosod tua hugain fersiwn o'r un gair. Ar hyn o bryd mae'n ddigon ysgrifennu dim ond un ar yr ochr Bwyliaidd achos bydd Pwyliad yn creu pob ffurf angenrheidiol ond fe allai fod y broblem gydag e gan ddod o hyd i air wedi ei dreiglo mewn geiriadur. Dyma bam fe benderfynais i ddangos holl ffurfiau ansoddeiriau posib. Gwnaf i'n debyg gydag enwau. Maen nhw'n wahanol achos ceir dim ond dwy ffurf, unigol a lluosog, ond yn ogystal fe allai fod llawer o dreigladau (gan ansoddeiriau dw i ddim yn gwybod sefyllfa lle basai ffonem cyntaf ansoddair wedi ei dreiglo yn drwynol neu galed).
    Cyfieithais i hen ysgrif nesaf ar fy mlog. At hynny roeddwn i'n darllen eto. Dw i wedi gohirio ysgrifennu'r gramadeg hyd i'r Nadolig.
 

Sunday, 1 December 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y chweched wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień szósty

    W tym tygodniu skupiłem się na słowniku. Dopisałem kilka wyrazów. Wiem, że to bardzo mało, ale poza tym musiałem wypróbować kilka sposobów na przyspieszenie wpisywania. Chyba znalazłem najlepszy. Umieściłem odpowiednie tagi w kolumnach arkusza .ods i teraz wystarczy, że będę wklejał wyrazy w odpowiednie miejsca a potem przekopiuję cały wiersz do dokumentu tekstowego. Wcześniej próbowałem zrobić to samo w dokumencie .odt, ale gubiłem się w gąszczu tagów. Na arkuszu .ods to wszystko jest bardziej przejrzyste.
    Zdecydowałem, że nie będę więcej opisywał obrazków. Coraz trudniej było mi znaleźć wśród moich fotografii takie, które byłyby warte opisania. Oczywiście w internecie jest mnóstwo fajnych, użytecznych zdjęć, ale nie chcę łamać praw autorskich korzystając z nich.
    Co jeszcze robiłem? Poczytałem trochę artykułów. Idzie mi coraz lepiej i bardzo mnie to cieszy. Poznałem trochę nowych wyrazów, ale nie tworzyłem zdań z nimi, gdyż większość czasu poświęciłem na słownik.
    Jeszcze do tego przetłumaczyłem jeden post na blogu. I to wszystko.
  
Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y chweched wythnos

    Dw i wedi fy nghanolbwyntio ar y geiriadur yr wythnos hon. Atodiais i rai geiriau. Dw i'n gwybod bod hi'n ychydig iawn ond at hyn roedd rhaid i mi drio rhai ffyrdd i brysuro mewnosodiad. Des i o hyd i'r orau, dybiwn i. Gosodais i dagiau addas yng ngholofnau o daenlen .ods a bydd yn ddigon nawr mewnosod geiriau yn llefydd addas ac wedyn copïo'rpennill cyfan i ddogfen testun. Roeddwn i'n trio gwneud yr un peth yn nogfen .odt yn gynnar, ond roeddwn i'n colli mewn llwyn o dagiau. Mae hi'n fwy eglur yn naenlen .ods.
    Penderfynais i na fyddwn i'n disgrifio lluniau. Roedd hi'n anodd i mi ddod o hyd i lun o fewn fy ffotograffau sydd yn deilwng i ei ddisgrifio. Mae'n sicr bod llawer o luniau neis a defnyddiol yn y Rhyngrwyd ond dw i ddim eisiau torri cyfraith yr hawlfraint gan eu defnyddio.
    Beth ydw i wedi gwneud eto? Darllenais i rai erthyglau. Mae hi'n mynd yn dda ac mae hi'n fy ngwneud hapus iawn. Cwrddais i â rhai geiriau newydd ond doeddwn i ddim yn creu brawddegau gyda nhw achos fe ddynodais i'r mwyafrif o amser ar y geiriadur.
   Cyfieithais i un post ar fy mlog eto. Dyma bobeth.

Sunday, 24 November 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y bumed wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień piąty

    Minęły dwa tygodnie od ostatniego wpisu. W tym czasie byłem w Polsce i tak jak napisałem poprzednio, wziąłem ze sobą kilka gazet walijskich oraz słownik i czytałem je sobie w pociągach. Mam taką stertę magazynów świątecznych wydań „Western Mail”, które kupowałem z myślą, że kiedyś będę w stanie je przeczytać. Jest to chyba jedyna gazeta dostępna w Anglii, gdzie można znaleźć artykuły po walijsku. Nie ma ich wiele. Są to głównie opisy programów telewizyjnych, recenzje książek i dwa felietony.
    Po powrocie opracowałem dwa nowe obrazki:
 

    Poza tym wreszcie zająłem się słownikiem i dopisałem kilka wyrazów. Nie mam jeszcze klarownej koncepcji co do tego, jak ma on wyglądać i w rezultacie jestem trochę zagubiony. Chciałbym, żeby był on doskonały, i ten perfekcjonizm trochę mnie gubi i ogranicza. Muszę się przekonać do niedoskonałej wersji i do tego, że ją kiedyś poprawię. Martwi mnie jeszcze jedna sprawa, techniczna. Ja to wszystko wpisuję ręcznie, cały ten kod HTML, a to zajmuje dużo czasu i na dodatek muszę być bardzo ostrożny i uważny, by nie zrobić błędów przy przepisywaniu, gdyż później trudno jest mi je wykryć.
    W związku z moją podróżą do Polski zdecydowałem się zrobić tydzień przerwy, więc moje przedsięwzięcie się oczywiście przedłuży. Mam nadzieję, że w Święta będę mógł zrobić wszystko to, czego nie mogę teraz.


Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymreg: y bumed wythnos

    Mae dwy wythnos wedi pasio o'r ysgrif ddiwethaf. Roeddwn i yng Ngwlad Pwyl yn y cyfamser ac fel ysgrifennais i'n ddiweddar, fe es i â rhai papurau newydd Cymraeg a geiriadwr gyda fi ac roeddwn i'n eu darllen mewn trenau. Mae gyda fi twr cylchgronau penwythnos „Western Mail” oeddwn i'n prynu gan feddwl y byddwn i'n gallu eu darllen rywbryd yn y dyfodol. Y papur newydd unig ar gael yn Lloegr yw e, dybiwn i, lle mae'n bosib dod o hyd i'r erthyglau yn y Gymraeg. Does dim llawer ohonyn nhw. Disgrifiadau rhaglenni teledu, beirniadau llyfrau a dwy ysgrif ydyn nhw. 
    Ar ôl i mi ddychwelyd fe driniais i dau llun newydd:
    At hyn, fe ddechreuais i ymdrin â'r geiriadur ac atodiais i rai geiriau o'r diwedd. Does dim eto gyda fi cynllun eglur am sut dylai e ymddangos ac o ganlyniad iddo dw i'n dipyn ar goll. Hoffwn i ei fod e'n berffaith ac mae'r ddelfrydiaeth hon yn mynd yn drech na fi a fu nghyfyngu'n dipyn. Mae rhaid i mi gael fy argyhoeddi i'r fersiwn amherffaith ac i'r ffaith y cywiraf i fe rywbryd yn y dyfodol. Mae un peth arall yn fy mhoeni hefyd, y peth technegol. Dw i'n ysgrifennu pobeth â dwylo, y côd HTML cyfan, ac mae hyn yn cymryd llawer o amser ac eto mae rhaid i mi fod yn ofalus a gwyliadwrus er mwyn i beidio â chamgymerio gan ailysgrifennu achos mae'n anodd dod o hyd i gamgymeriadau yn ddiweddarach. 
    Yn berthnasol i fy nhaith i Wlad Pwyl fe benderfynais i wneud yr wythnos o doriad felly bydd fy anturiaeth yn parhau yn hwy. Gobeithio y byddaf i'n gallu gwneud pobeth a dw i ddim nawr yn ystod y Nadolig.

Sunday, 10 November 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y bedwaredd wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień czwarty

    Dość dużo czytałem w tym tygodniu. Nauczyłem się kilku interesujących wyrazów i wyrażeń. Zawsze, kiedy znajdę jakieś ciekawe sformułowanie w artykule, zapisuję je i staram się wykorzystać, nawet jeśli są w nim wyrazy, które znam. 
    Nie udało mi się jednak zająć ani słownikiem ani gramatyką. Jedno i drugie wymaga odpowiedniej koncentracji, której mi brakuje wieczorami, gdy wracam zmęczony z pracy. To przedsięwzięcie trochę mnie przerasta.
    Opracowałem jeszcze dwa kolejne obrazki. Oto one:
 
    Chciałem pojechać do Caerdydd w sobotę, gdyż znów odbywały się tam zajęcia z walijskiego, ale musiałem zrezygnować, gdyż w następną sobotę wybieram się do Polski, a to jak zwykle oznacza spore wydatki. Zastanawiam się, jak będę mógł uczyć się walijskiego w Polsce. Może wezmę słownik i jakąś książkę do czytania?

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y bedwaredd wythnos

    Roeddwn i'n darllen yn ddigon llawer. Dw i wedi dysgu rhai geiriau a dywediadau diddorol. Bob amser pan dw i'n dod o hyd i ryw ymadrodd diddorol mewn erthygl, dw i'n ei gofnodi ac dw i'n trio ei ddefnyddio hyd yn oed petasai geiriau a dw i wedi eu gwybod yno.
    Llwyddais i ddim i ymdopi â'r geiriadur na'r gramadeg. Mae angen canolbwynt i ymdrin ag un ac arall nad oes gyda fi pan dw i wedi mynd adre o weithle. Mae'r fenter hon yn fy nhrechu.
    Dw i wedi trin dau lun nesaf. Dyma nhw:
    Roeddwn i eisiau mynd i Gaerdydd Ddydd Sadwrn achos byddai dosbarth y Gymraeg yno, ond bu rhaid imi roi'r gorau oherwydd dw i'n mynd i Wlad Pwyl Ddydd Sadwrn nesaf ac mae hyn yn golygu treuliau mawr. Dw i'n tybio sut byddaf i'n dysgu'r Gymraeg yng Ngwlad Pwyl. Efallai cymeraf i'r geiriadur a llyfr i ei ddarlen?

Sunday, 3 November 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y drydedd wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień trzeci

    W tym tygodniu udało mi się wreszcie napisać dwa podrozdziały gramatyki. Oprócz tego dalej uczę się nowych wyrazów i to akurat idzie mi najlepiej. Dzięki temu łatwiej mi się czyta. Opracowałem następne zdjęcia z cyklu „Edrychwch a dysgwch”. Cieszę się, że podobają się one innym ludziom. Daje mi to motywację do kontynuacji. Oto one:
 
    Studiowałem też trochę gramatykę, bo tłumacząc na przykład te wpisy, zatrzymywałem się na zdaniach złożonych. W książkach, które czytałem, nie jest to wyjaśnione wystarczająco czytelnie, bo zdania są podzielone trochę inaczej. Problem polega na tym, że krzyżują się tam trzy różne zagadnienia: zdania z bod a zdania zaczynające się od innych czasowników, następstwo czasów oraz to, który wyraz jest określany przez zdanie podrzędne. W sumie niezły mętlik, ale to chyba w każdym języku tak bywa.
    Pewne jest to, że chciałbym zrobić o wiele więcej, niż mogę. Niestety, jestem strasznie powolny, pewne rzeczy zajmują mi więcej czasu niż zaplanowałem. Ale co zrobić?

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y drydedd wythnos


    O'r diwedd dw i wedi llwyddo i ysgrifennu dwy isbennod o'r gramadeg yr wythnos hon. At hyn dw i'n dysgu geiriau newydd o hyd a hyn yw peth sydd yn mynd yn well na dim i fi. Diolch iddo fe dw i'n darllen yn haws. Dw i wedi trin dau lun nesaf o'r gyfres „Edrychwch a dysgwch”. Dw i'n hapus eu bod nhw'n cael eu hoffi gan bobl arall. Mae hi'n rhoi cymhelliant i fi ddysgu'n mwy. Dyma nhw:

    Roeddwn i'n astudio'r gramadeg ychydig hefyd achos wrth i fi gyfieithu er enghraifft ysgrifau hyn roeddwn i'n stopio wrth gymalau dibynnol. Dyw hi ddim wedi cael ei hesbonio yn ddigon clir yn y llyfrau a ddarlenais i achos mae frawddegau yn cael eu dosbarthu dipyn yn wahanol. Problem yw bod mae tri mater yn cymhlethu ar y cyd: brawddegau gyda bod a brawddegau sydd cael eu dechrau gan ferfau eraill, dilyniant amserau a pha gair sydd cael ei ddiffinio gan gymal dibynnol. Ar y cyfan, llanastr da yw hyn ond mae hi'n digwydd fel hyn ym mhob iaith, dybiwn i.

    Sicr yw'r ffaith y hoffwn i wneud llawer mwy na dw i'n gallu. Yn anffodus dw i'n araf iawn, mae pethau yn cymryd i fi mwy o amser na bwriadais i. Ond beth rhaid imi wneud?

Sunday, 27 October 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr ail wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień drugi

     Minął kolejny tydzień i udało mi się zrobić trochę rzeczy. Niestety, idzie mi powoli i wydaje mi się, że mógłbym zrobić więcej, ale z drugiej strony nie mam wystarczająco dużo czasu. Na przykład tym razem nie zrobiłem nowych obrazków z tłumaczeniami. Pisanie gramatyki idzie mi bardzo ciężko i jedyne, co zrobiłem, to parę poprawek. To samo ze słownikiem, który wciąż jest na etapie przygotowań. Problem polega na tym, że jak mam napisać coś konkretnego, to się zacinam i nic nie przychodzi mi do głowy i tak siedzę przez pięć, dziesięć, piętnaście minut patrząc się w ekran. Na przykład ten kawałek piszę już dwadzieścia minut. Nie cierpię być tępym.
    W każdym razie przeczytałem znów parę artykułów i poznałem trochę wyrazów, które zapamiętałem przez wymyślanie zdań z nimi. Opracowałem kolejne dwa zdjęcia z cyklu „Edrychwch a dysgwch”. Oto one:
 
    Oprócz tego przetłumaczyłem jeden wpis na blogu. Wiem, że to mało, ale proszę wziąć pod uwagę to, że jestem tępy i że najbardziej liczy się dla mnie sam fakt, że coś zrobiłem.
  
Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr ail wythnos

    Mae'r wythnos nesaf wedi pasio ac dw i wedi llwyddo i wneud rhai pethau. Yn anffodus, mae hi'n mynd yn araf ac dw i'n tybio y gallwn i wneud yn fwy, ond ar yr ochr arall does dim digon o amser gyda fi. Er enghraifft fe wnes i ddim lluniau newydd gyda chyfieithiadau y tro hwn. Mae ysgrifennu'r gramadeg yn mynd yn galed iawn ac y peth unig a wnes i oedd sawl cywiriad. Mae hi yn ur fath gyda'r geiriadur sydd ar y cam paratoi o hyd. Y broblem yw fy mod i'n cael fy rhwystro pan mae rhaid imi ysgrifennu rhywbeth o ddiraiethol ac dyw dim byd yn dod yn fy mhen i ac dw i'n eistedd fel hyn pum, deg, pymtheg munud wrth edrych ar y sgrîn. Er enghraifft dw i'n ysgrifennu'r dernyn hwn ugain munud. Dw i'n casáu bod yn hurt.
Beth bynnag, dw i wedi darllen rhai erthyglau ac dw i wedi gwybod rhai geiriau a gofiais i gan ddyfeisio brawddegau gyda nhw. Dw i wedi trin dau lun nesaf o'r gyfres „Edrychwch a dysgwch”. Dyma nhw:
     At hyn, dw i wedi cyfieithu un ysgrif o fy mlog. Dw i'n gwybod bod hi'n dipyn, ond cymerwch i ystyriaeth fy mod i'n hurt ac bod y ffaith fy mod i wedi gwneud rhywbeth yn bwysicaf i fi.

Sunday, 20 October 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr wythnos gyntaf

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień pierwszy


    Jak zwykle przesadziłem. Przedsięwziąłem za dużo rzeczy na raz i zabrakło mi czasu na część z nich. Jednak udało mi się spędzić przynajmniej siedem godzin na walijskim. Co zrobiłem w tym tygodniu?
    Przeczytałem kilka artykułów walijskich. Na początku było mi ciężko, gdyż zapomniałem dość dużo wyrazów, ale pod koniec tygodnia szło mi lepiej.
    Wybrałem kilka wyrazów i utworzyłem zdania z nimi. Myślę, że o tym, czy wyraz jest ważny decyduje to, czy potrafię wymyślić zdanie go zawierające. Jeśli nie, to znaczy, że wyraz jest za rzadki, by się nim przejmować. Przy okazji tworzenia zdań mogę nauczyć się trochę gramatyki.
    Pomyślałem, że warto opublikować na Facebooku tłumaczenia prostych zdań. Trochę czasu zabrało mi wymyślenie odpowiedniego formatu, ale wyszło mi całkiem ładnie:

 
 
 

    Opracowałem też dwa zdjęcia z cyklu „Edrychwch a dysgwch”. Na jednym zrobiłem błąd. Na początku się czułem źle, bo jak je opublikowałem na Facebooku to ktoś mógłby mi je wypomnieć, ale pomyślałem i dopisałem, że tam jest błąd i żeby ktoś go znalazł. W ten sposób ja będę zwracał większą uwagę na to, co piszę, a ktoś inny przyjrzy się uważniej tej fotografii i tak zapamięta więcej wyrazów.
    A oto te obrazki:


    Na mojej stronie zmieniłem zdjęcie na stronie głównej i poprawiłem parę małych błędów. Zacząłem przygotowywać się do dodania wyrazów w słowniku, ale na razie żadnego nie dopisałem, bo muszę wpierw jakoś je uporządkować.
    Jeśli chodzi o gramatykę, to nic jeszcze nie napisałem, ale układam w głowie następne rozdziały. To, co jest trudne, to takie ułożenie konceptów gramatycznych, bym nie dodawał za dużo na raz.
    Nie przetłumaczyłem jeszcze żadnego artykułu na blogu.
    Myślę, że najważniejsze jest to, że zacząłem i że na razie mi się to podoba. 

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: yr wythnos gyntaf

    Dw i wedi mynd yn rhy bell. Dw i wedi ymgymryd â gormod o bethau ar unwaith a doedd ddim digon o amser i fi i wneud rhan ohonyn nhw. Ond dw i wedi llwyddo i dreulo o leiaf saith awr ar y Gymraeg. Beth ydw i wedi gwneud yr wythnos hon?
    Dw i wedi darllen rhai erthyglau Cymraeg. Roedd hi'n anodd i fi yn gyntaf achos anghofiais i lawer o eiriau, ond daeth hi'n wellach ar y ddiwedd yr wythnos.
    Dw i wedi dewis rhai geiriau ac dw i wedi creu brawddegau gyda nhw. Dw i meddwl bod gair yn bwysig os dw i'n gallu dyfeisio brawddeg gydag e. Os dw i ddim yn gallu, mae hi'n golygu bod gair yn rhy brin i mi boeni yn ei gylch. Wrth i fi greu brawddegau dw i'n gallu dysgu ychydig o'r gramadeg hefyd.
    Dw i wedi meddwl bod yn deilwng cyhoeddi cyfieithiadau o frawddegau syml ar y Facebook. Dw i wedi treulio ychydig o amser am ddyfeisio fformat addas, ond dw i wedi ei wneud braidd yn neis.
    Dw i wedi trin dau lun o'r gyfre „Edrychwch a dysgwch” hefyd. Gwnes i gamgymeriad ar un ohonyn nhw. Teimlais i'n ddrwg ar y dechreuad achos ar ôl i fi ei gyhoeddi ar y Facebook basai rhywun yn fy ngheryddu ond meddyliais i ac ychwanegais i ato bod y camgymeriad yma ac basai rhywun yn ei ddarganfod. Yn y modd hwn byddaf i'n dal sylw ar bethau y dw i'n ysgrifennu ac edrychith rhywun arall ar y llun hwn a chofith e'n fwy o eiriau.
    Dw i wedi newid y llun ar y brif wefan o fy ngwefan ac dw i wedi cywiro ychydig o gamgymeriadau bach. Dw i wedi dechrau paratoi i ychwanegu geiriau i'r geiriadur ond ychwanegais i mohonyn nhw achos rhaid i mi eu trefnu'n gyntaf.
    Gyda golwg ar y gramadeg, dw i ddim wedi ysgrifennu'r peth ond dw i'n cyfansoddi'r penodau nesaf yn fy mhen. Y peth dyrysaf yw cyfansoddi syniadau gramadeg o'r fath a fasai ddim rhaid i fi ychwanegu gormod ar unwaith.
    Dw i ddim wedi cyfieithu unrhyw erthygl o flog.
    Dw i'n meddwl bod hyn yn bwysigaf fy mod i wedi dechrau ac dw i'n ei hoffi am y tro.

 

Sunday, 13 October 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg

Jedenaście tygodni z walijskim

     Dziś zaczynam kolejny etap w mojej nauce języków obcych. Tym razem zamierzam spędzić jedenaście tygodni na zabawie z językiem walijskim. Znam już go na tyle, by swobodnie się w nim porozumiewać, jednak z drugiej strony mam braki w słownictwie. Oprócz tego w czasie, gdy uczyłem się francuskiego, nie mogłem zająć się moją stroną, więc chciałbym popracować też trochę i nad nią. No i jeszcze sterta gazet czeka na przeczytanie.
     Oto plan działania:
 • na zajęcia przeznaczę przynajmniej siedem godzin tygodniowo,
 • popracuję nad wyglądem i poprawnością mojej strony internetowej,
 • napiszę przynajmniej dziesięć rozdziałów gramatyki walijskiej,
 • będę uzupełniał słownik
 • opiszę przynajmniej dwa zdjęcia tygodniowo w ramach akcji „Edrychwch a Dysgwch”,
 • przetłumaczę na walijski moje artykuły z tego bloga,
 • będę tworzyć zdania z wyrazami poznanymi w trakcie czytania artykułów gazetowych.
     Ten plan jest na razie tymczasowy i taki powinien pozostać, gdyż może okazać się, że z jakichś zewnętrznych, niezależnych ode mnie przyczyn zrobię mniej, niż zakładam. Pierwsze tygodnie to pokażą.
     Zatem do dzieła!

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg

     Heddiw dw i'n dechrau'r cam nesaf o ddysgu ieithoedd tramor. Y tro hwn dw i'n bwriadu'n treulio un wythnos ar ddeg gan chwarae gyda'r Gymraeg. Dw i'n ei gwybod yn ddigon er mwyn i siarad yn naturiol ond ar yr ochr arall mae'r prinder o'r geirfa gyda fi. Yn ychwanegol doeddwn i ddim yn gallu ymdrin â fy ngwefan ar adeg pan oeddwn i'n dysgu'r Ffrangeg felly hoffwn i weithio arni hi. Ac eto, mae gyda fi pentwr o bapurau newydd yn aros am gael eu darllen.
     Dyma'r cynllun gweithredu:
 • dylunia i o leiaf saith awr yr wythnos ar gyfer y gweithrediad,
 • bydda i'n gweithio ar yr olwg ac y cywirdeb o fy ngwefan,
 • ysgrifenna i o leiaf deg pennod o'r gramadeg Gymraeg,
 • bydda i'n llenwi'r geiriadur,
 • disgrifia i o leiaf dau llun yr wythnos fel rhan o'r gweithrediad „Edrychwch a Dysgwch”,
 • cyfieithia i'r erthyglau o fy mlog i'r Gymraeg,
 • bydda i'n creu brawddegau gyda geiriau wedi eu dysgu wrth darllen erthyglau o bapurau newydd.
     Mae'r cynllun hwn dros dro a dylai fe aros fel hyn achos mae hi'n bosib y gwna fi'n llai na dw i'n bwriadu am resymau annibynnol arna fi. Dengys yr wythnosau cynta hi.
     Felly i weithio!

Tuesday, 8 October 2013

Français : la trentième semaine

La trentième semaine (du 3 août au 9 août)

     La fin ! Aujourd'hui j'ai fini mon cours de la langue française. Je me suis très heureux. Je me sens soulagé...
     J'ai passé les jours (et les nuits) derniers en révisant tout ce que j'avais récemment appris. Ce qui me gênait, c'était que je n'avais pas du plan et je ne savais pas comment faire la révision. J'ai lu les articles sur la grammaire, j'ai vu les films, j'ai écouté les enregistrements et je me suis rappelé les thèmes de mon livre. Cependant il y avait trop de renseignements en ce qui concerne les mots-clés possibles et les locutions de valeur donc finalement j'ai arrêté et je les ai omis.
     Alors, je suis aujourd'hui allé à Swindon. Il a fallu que je me lève tôt pour que je ne sois pas en retard à la gare. L'examen avait lieu dans le Pilgrim Centre, dans la salle qui sert évidemment comme une église parce qu'il y avait une grande croix sur le mur. J'y étais déjà une fois : c'était mon examen de la langue latine. Comme j'étais allé tôt, j'avais un peu de temps pour lire un livre sur la grammaire.
     L'examen a duré trois heures. Il a fallu répondre à la question « Comment les réseaux sociaux transforment-ils l'interaction des citoyens avec le monde politique ». C'était une surprise ! Moi, je pensais que ce soit quelque chose à discuter, à trouver les arguments pour et contre, enfin c'était le thème principal des tutorats derniers. Il a fallu que j'improvise, que j'écrive quelque chose sans préparation. Donc je l'ai rédigé ainsi. J'ai fait une introduction, j'ai écrit six paragraphes sur le sujet, j'ai donné mon opinion personnelle et j'ai conclu. Pourtant je n'ai pas pu enchainer les idées logiquement parce que je n'ai pas assez du temps. Alors, j'ai écrit qu'autrefois les politiques n'étaient pas aussi disponibles qu'aujourd'hui, puis qu'ils créaient les sites Web pour des campagnes électorales et qu'ils faisaient leurs adhérents leurs militants. Ensuite j'ai ajouté que les citoyens affectaient les hommes politiques en s'organisant ensemble et qu'ils le faisaient au-dessus de frontières grâce à l'Internet et que cela était un exemple de la démocratie directe. J'espère que ce sera idoine.
     Après l'examen je suis allé avec les amis du cours à un resto et on a encore bavardé par une heure. Je vais m'inscrire sur le cours prochain qui commencera le premier février. Jusqu'à ce temps j'aurai les vacances, disons. Comme j'aurais dû passer quelque temps en apprenant français, je vais lire quelque chose, résoudre quelques mots croisés, peut-être faire d'analyse des thèmes de la grammaire française tels que l'apposition et les compléments.
     Mais surtout je vais revenir à la langue galloise !

Wednesday, 2 October 2013

Français : la vingt-neuvième semaine

La vingt-neuvième semaine (du 27 juillet au 2 août)

     J'ai fini formellement mes études françaises avant-hier. Je voudrais donc faire un petit bilan en ce qui concerne tout ce que j'ai appris depuis février.
    Tout d'abord je parle plus aisément qu'auparavant. Cela est devenu plus évident pour moi après mon séjour à Caen et plus tard, à Paris. Les mots français viennent à ma conscience plus vite et plus souvent dans la forme correcte. Je ne connais pas encore beaucoup de mots mais je me sens fermement quant au vocabulaire élémentaire.
     Ensuite, ma compréhension d'oral a amélioré considérablement. Je ne pensais pas que ce soit possible. C'était mon plus grand souci, ce qui m'empêchait de faire les exercices et de profiter du radio français. Il s'est passé d'une façon ou d'une autre. C'était fantastique que j'aie pu comprendre les personnes à Caen et à Paris !
     De plus, je suis sûr que j'écris mieux. Il y a eu tellement de renseignements en ce qui concerne rédiger des dissertations que j'ai commencé à formuler tous mes énoncés de façon arrangée. Grâce à cela je n'ai pas peur de l'examen final pourtant je craigne encore qu'il n'ait pas assez de temps. Je révise les thèmes les plus possibles et je cherche les arguments pour et contre en souhaitant que ce soit utile.
     Malheureusement il y a un domaine auquel je me sens plus pire. Il s'agit de lire. Les textes sont devenus tellement difficiles que je m'hébète. Pourtant je préférerais dire qu'il n'y avait pas eu de la compatibilité entre mon savoir et un niveau des articles qu'il m'a fallu lire. En effet je n'ai vraiment pas pu faire les exercices qui les suivaient. Quel dommage !
     Pour conclure, je voudrais ajouter que tout ce que j'ai réussi à faire, j'ai fait en apprenant français presque tous les jours. Je regarde un feuillet sur lequel je marque les leçons faites et celles à faire et je vois que je suis en train de progresser bien que je sois encore en retard. Et cela compte beaucoup. 

     Przedwczoraj oficjalnie skończyłem moją naukę francuskiego. Chciałbym więc zrobić mały bilans odnośnie tego wszystkiego, czego nauczyłem się od lutego.
     Przede wszystkim mówię swobodniej niż wcześniej. Stało się to dla mnie oczywiste po moim pobycie w Caen i później w Paryżu. Wyrazy francuskie przychodzą mi na myśl szybciej i częściej we właściwej formie. Wciąż nie znam wielu słów, ale czuję się pewnie jeśli chodzi o podstawowe słownictwo.
     Z kolei moje rozumienie ze słuchu wyraźnie się poprawiło. Nie sądziłem, że będzie to możliwe. Był to mój największy problem, który nie pozwalał mi ani na robienie ćwiczeń ani na odniesienie korzyści wynikających ze słuchania francuskiego radia. Jakoś tak to się stało. To, że mogłem zrozumieć ludzi w Caen i w Paryżu, to było fantastyczne!
     Ponadto jestem pewien, że piszę lepiej. Było tyle informacji odnośnie redagowania esejów, że zacząłem formułować wszystkie moje wypowiedzi w zorganizowany sposób. Dzięki temu nie boję się końcowego egzaminu, jednak wciąż obawiam się, że nie starczy mi czasu. Przerabiam wszystkie możliwe tematy i szukam argumentów za i przeciw licząc na to, że to się mi przyda.
     Niestety, jest dziedzina, w której czuję się gorzej. Chodzi o czytanie. Teksty stały się tak trudne, że głupieję. Wolałbym jednak powiedzieć, że nie było kompatybilności między moją wiedzą a poziomem artykułów, które miałem przeczytać. W rezultacie nie mogłem zrobić ćwiczeń, które po nich następowały. Wstyd normalnie.
     Na koniec chciałbym dodać, że wszystko to, co udało mi się osiągnąć, zrobiłem ucząc się francuskiego prawie codziennie. Oglądam kartkę, na której zaznaczam lekcje przerobione i te do przerobienia i widzę, że wciąż idę do przodu chociaż mam wciąż opóźnienie. I to się liczy najbardziej.

Monday, 23 September 2013

Français : la vingt-huitième semaine

La vingt-huitième semaine (du 20 juillet au 26 juillet)

     Je viens vers la fin de mon cours de français. Je patauge très lentement à travers des exercices. Je me suis enlisé. Il faut que je lise quelques articles scientifiques sur la biométrie et sur le clonage et que j'en écrive quelque chose. Ces textes comprennent pas mal des expressions idiomatiques, des locutions énigmatiques, du vocabulaire spécifique. Cela me gêne beaucoup. Je préférerais jouer avec les mots plutôt que pencher sur les thèmes académiques.
     Je pense à la dissertation, comment mieux l'écrire. Elle durera trois heures. Je recevrai un sujet, une question qui sera formulée de façon énigmatique, je suis sûr. Il faudra que je lise deux textes attachés. J'espère qu'ils ne seront pas trop difficiles à comprendre. Je vais souligner tout cela que je trouve utile et le marquer en fonction de son application possible dans le squelette du plan. Je ne vais pas le faire, mais il vaudrait peut-être mieux si je dessinais une marge et y mettais des annotations ? Je ne suis pas sûr comment le faire pour que ce soit lisible pour la personne qui l'évaluera. J'ai besoin de lieu pour les mots-clés, pour le squelette très rudimentaire, ensuite un lieu pour les phrases-essais et finalement un lieu pour un paragraphe prêt. Peut-être je l'écrirai verticalement sur cette marge ? Je ne voudrais pas que ma dissertation devienne gribouillage illisible. J'ai au moins pratiqué écrire manuellement. Bien, j'ai maîtrisé la structure et il me semble que l'introduction sera facile, alors la synthèse, parce que j'aurai sans doute quelque avis sur le thème. La conclusion me semble banale, il faut seulement que je trouve quelque chose plus générale. La part la plus pénible sera d'inventer des idées pour et contre et les enchaîner logiquement. Enfin il faudra que je lise tout attentivement pour éliminer les erreurs.
     Généralement je n'en fais beaucoup, par exemple en écrivant cet article, j'en ai fait... une ? Ouah – j'ai oublié du trait d'union dans l'expression « mots-clés ». Il semble prometteur !

     Zbliżam się do końca mojego kursu języka francuskiego. Brnę bardzo powoli przez ćwiczenia. Ugrzązłem. Muszę przeczytać parę artykułów naukowych o biometrii i klonowaniu i napisać coś o tym. Te teksty zawierają bardzo dużo wyrażeń idiomatycznych, zagadkowych zwrotów i specjalistycznego słownictwa. Strasznie mnie to denerwuje. Wolałbym bardziej bawić się słowami niż ślęczeć nad akademickimi tematami.
     Myślę o pracy końcowej, jak ją najlepiej napisać. Będzie trwać trzy godziny. Dostanę temat, jakieś pytanie dziwacznie sformułowane, czego jestem pewien. Będę musiał przeczytać dwa załączone teksty. Mam nadzieję, że nie będą za trudne do zrozumienia. Zamierzam podkreślić to, co wyda mi się użyteczne i oznaczyć odnośnie potencjalnego zastosowania w szkielecie planu. Nie planuję go konstruować, ale może lepiej by było, gdybym narysował margines i tam umieścił jakieś notatki? Nie jestem pewien, jak to zrobić, żeby było to czytelne dla osoby, która to oceni. Potrzebuję miejsca na słowa kluczowe, na podstawowy szkielet konstrukcji, następnie na próbne zdania i wreszcie na gotowy ustęp tekstu. Może na tym marginesie będę pisał pionowo? Nie chciałbym, aby moja praca stała się nieczytelnymi bazgrołami. Przynajmniej ćwiczyłem pisanie ręcznie. W każdym razie opanowałem strukturę i wydaje mi się, że wstęp będzie łatwy, następnie synteza, gdyż bez wątpienia będę miał jakąś opinię na zadany temat. Zakończenie wydaje mi się banalne, muszę tylko znaleźć coś ogólniejszego. Najgorzej będzie z wymyśleniem argumentów za i przeciw oraz z ich logicznym uporządkowaniem. W końcu będę musiał przeczytać wszystko dokładnie aby zlikwidować błędy.       
     Zasadniczo nie robię ich dużo, na przykład pisząc ten artykuł po francusku popełniłem tylko jeden – zapomniałem o kresce w wyrażeniu « mots-clés ». Wygląda to obiecująco!

Wednesday, 11 September 2013

Français : la vingt-sixième semaine

La vingt-sixième semaine (du 13 juillet au 19 juillet)

     Alors, mon dernier devoir est revenu évalué il y a quelques heures. J'ai obtenu 78 pour cent ce qui signifie que c'était assez bon. J'ai fait quelques erreurs mineures de l'accord et de la concordance des temps. Ce qui me vexe, c'est qu'il n'avait pas assez de ces mots connecteurs ! Combien d'eux il faut ? Il semble que chaque phrase doive commencer par un mot connecteur. À mon avis, c'est l'exagération. Je préfère que les idées soient liées par leur logique interne. Je suis convaincu qu'il devrait y avoir une chaîne de pensées pour qu'un lecteur suive le chemin décalqué par un auteur. Et peut-être que je suis erroné ? Il paraît qu'on peut lier les idées de façon externe, exactement par les mots connecteurs. Ça me semble bizarre mais ça m'est égal. C'était le dernier devoir. En fin de compte j'ai acquis 80 pour cent pour toutes mes tâches. Maintenant il faut que je me prépare pour cet examen final gênant.
     C'était le thème de mes travaux pratiques à Cardiff samedi dernier. J'y suis venu en train. J'adore aller en train. Ce qui va entre Cheltenham et Cardiff passe à travers le paysage pittoresque. Il y a les prés sur lesquelles pâturent les moutons, quelques villages et hameaux, les champs et les petits bois. Cependant moi, je suis toujours enchanté par la rivière Severn qui est de fois peu profonde mais de fois elle est si pleine de l'eau qu'elle touche le bord du chemin de fer.
     Alors j'étais à Cardiff à ces travaux pratiques et nous travaillons sur toutes ces choses nécessaires pour une dissertation. Je ne peux pas encore comprendre comment les autres inventent toutes ces idées avec autant vitesse. Je m'hébète.

Wednesday, 4 September 2013

Français : la vingt-cinquième semaine

 La vingt-cinquième semaine (du 6 au 12 juillet)

     La semaine dernière je travaillais d'arrache-pied à mon devoir ultime. Il a fallu que je fasse une présentation orale sur le sujet de la sous-représentation des femmes dans la vie publique et que je parle pendant quatre à cinq minutes. J'ai passé entre cinq et six heures en le préparant. J'ai voulu parler des notes mais je ne suis pas parvenu à faire cela parce qu'il était impossible pour moi de reconstruire toute la phrase de quelques mots. Donc il fallait que j'ajoute autant de mots afin que je puisse énoncer tout mais il s'est avéré qu'il fallait tous les mots dans la phrase. Il était très pénible de ne pas oublier de parler sur le sujet, de construire les phrases conformément à la grammaire et de prononcer les mots correctement. Donc j'ai fini en écrivant une dissertation. Ce qui était le plus difficile, c'était de trouver les raisons pro et contre la sous-représentation des femmes dans la vie publique. En même temps il a fallu que j'utilise quelques locutions pour montrer que je les ai apprises. Enfin je l'ai achevé et envoyé. Maintenant il faut que j'attende une semaine pour le résultat.

Sunday, 25 August 2013

Français : la vingt-quatrième semaine

La vingt-quatrième semaine (du 29 juin au 5 juillet)

     Je n'y ai pas encore écrit quel est mon plan d'apprentissage de la langue française. Alors, je vais passer dix-huit sessions par semaine à apprendre français. Chaque session dure vingt-cinq minutes et d'habitude je les lie en groupes de trois ou quatre en laissant cinq minutes de repos entre elles. Ça devrait me permettre d'être à l'heure avec mon cours mais je n'ai pas assez de la volonté pour la faire. Il y a beaucoup de la frustration parce que je ne peux pas atteindre ce que je voudrais. Je lis et écris trop lentement, je ne comprends pas beaucoup de choses, je suis perdu. Je temporise donc, je remets tout à plus tard, à demain, chaque fois avec l'espoir que ce sera mieux à ce temps-là. C'est à cause de cela que je suis en retard sur l'horaire. Il me semble qu'il faudra que je finisse quelques semaines après la fin du cours. Ce sera l'onze octobre. Le huit octobre j'ai l'examen à Swindon. Je n'ai aucune idée comment écrire une dissertation pendant trois heures, ce qu'il faudra y faire. Je m'hébéte de la préparation d'une présentation pour mercredi. J'ai déjà écrit un plan mais je ne peux pas bouger davantage. Zut.

Sunday, 18 August 2013

Français : la vingt-troisième semaine

La vingt-troisième semaine (du 22 juin à 28 juin)

      Je n'écrivais pas longtemps parce qu'après mon voyage en France j'avais beaucoup d'autres choses à faire et en consequence j'ai manqué le temps pour faire les exercices. Mais je résolvais pas mal de mots croisés.
     Pour commencer, j'ai obtenu 82 points de mon devoir dernier. J'ai fait assez beaucoup d'erreurs stupides, par exemple celles d'accord ou j'ai omis « pas » en négations. Je ne comprends pas comment ce s'est passé; j'examinais le texte plusieurs fois. En plus, j'ai encore mal utilisé les articles. Je ne sais pas comment la changer parce que je n'y vois aucune règle.
     Il faisait très beau à Caen, je n'avais aucun problème avec parler et comprendre mais il s'est avéré qu'il est très difficile pour moi de comprendre un texte écrit à ce niveau. Aussi, j'ai causé une déconvenue à mes amis du groupe parce que je n'avais pas réussi à écrire un petit article pour notre projet. Mais j'ai créé une pièce d'art. Enfin, je parlais français assez tout le temps. J'écrirai encore sur mes aventures.
     Après une semaine à Caen j'ai passé un jour à Paris et c'est une histoire très différente. Généralement j'étais ébahi par l'architecture grandiose mais il faisait trop chaud pour s'en régaler. Je vais y retourner.
     Maintenant il faut que je prépare un dernier devoir. Il s'agit de faire de la présentation à oral. Elle va aborder le thème de sous-représentation des femmes en vie politique. J'ai déjà quelques idées.

Thursday, 8 August 2013

Jutro

PL: - Co będziesz robić jutro?
       - Co będę robić jutro? Nie wiem jeszcze, co będę robić jutro.
EN: ʻWhat will you be doing tomorrow
       ʻWhat will I be doing tomorrow? I don't know yet, what I will be doing tomorrow
FR : - Qu'est-ce que tu ferras demain?
        - Qu'est-ce que je ferrai demain? Je ne sais pas encore que je ferrai demain.
CY: ʻBeth fyddi di'n gwneud yfory
       ʻBeth fydda i'n gwneud yfory? Dw i ddim yn gwybod eto beth bydda i'n gwneud yfory
LA: QVID FACIĀS CRĀS?
       QVID FACIAM CRĀS? NE SCIŌ ADHV̅C QVID CRĀS FACIAM
RU: "Что ты бу́дешь де́лать за́втра?"
       "Что я бу́ду де́лать за́втра? Я ещё не зна́ю, что я бу́ду де́лать за́втра."

Wednesday, 7 August 2013

W czwartek wieczorem

PL: W czwartek wieczorem napiszę list do przyjaciela.
EN: I will write a letter to a friend on Thursday evening.
FR : J'écrirai une lettre à un ami jeudi soir.
CY: Ysgrifenna i lythyr i gyfaill nos Iau.
LA: VESPERĒ DIĒ IOVIS LITTERĀS AMĪCŌ SCRĪBAM
RU: Я напишу́ письмо́ дру́гу в четве́рг ве́чером.

Tuesday, 6 August 2013

Dzisiaj

PL: Dziś padało.
       Dzisiaj spadł deszcz.
EN: It was raining today.
       It rained today.
FR : Il pleuvait aujourd'hui.
        Il a plu aujourd'hui.
CY: Roedd hi'n bwrw glaw heddiw.
       Bwrodd glaw heddiw.
LA: HODIĒ PLVĒBAT
       HODIĒ PLV̅VIT
RU: Сего́дня шёл дождь.
       Сего́дня пошёл дождь.

Monday, 5 August 2013

Wczoraj

PL: - Co robiłaś wczoraj? – zapytałem dziś moją koleżankę z pracy.
       - Nic. - odpowiedziała. - A ty, co robiłeś wczoraj?
EN: "What were you doing yesterday?" I asked my colleague today.
        "Nothing" she answered. "And you, what were you doing yesterday?"
FR : - Qu'est-ce que tu faisais hier? ai-je demandé à ma collègue aujourd'hui.
        - Rien, a-t-elle répondu. Et tu, qu'est-ce que tu faisais hier?
CY: ʻBeth o't ti'n wneud ddoe?ʼ gofynnais i fy nghydweithiwraig heddiw.
       ʻDim byd.ʼ atebodd hi. ʻA thithau, beth o't ti'n wneud ddoe
LA: ʻQVID HERĪ FACIĒBĀS?ʼ MEAM COOPERĀRIAM HODIĒ ROGĀVĪ
       ʻNIHILʼ ILLA RESPONDIT ʻET TV̅, QVID HERĪ FACIĒBĀS?ʼ
RU: "Что ты вчера́ де́лала?" я спроси́л сего́дня мое́й сотру́дницы.
        "Ничто́" она отве́тила. "А ты, что ты вчера́ де́лал?"