Sunday, 24 November 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y bumed wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień piąty

    Minęły dwa tygodnie od ostatniego wpisu. W tym czasie byłem w Polsce i tak jak napisałem poprzednio, wziąłem ze sobą kilka gazet walijskich oraz słownik i czytałem je sobie w pociągach. Mam taką stertę magazynów świątecznych wydań „Western Mail”, które kupowałem z myślą, że kiedyś będę w stanie je przeczytać. Jest to chyba jedyna gazeta dostępna w Anglii, gdzie można znaleźć artykuły po walijsku. Nie ma ich wiele. Są to głównie opisy programów telewizyjnych, recenzje książek i dwa felietony.
    Po powrocie opracowałem dwa nowe obrazki:
 

    Poza tym wreszcie zająłem się słownikiem i dopisałem kilka wyrazów. Nie mam jeszcze klarownej koncepcji co do tego, jak ma on wyglądać i w rezultacie jestem trochę zagubiony. Chciałbym, żeby był on doskonały, i ten perfekcjonizm trochę mnie gubi i ogranicza. Muszę się przekonać do niedoskonałej wersji i do tego, że ją kiedyś poprawię. Martwi mnie jeszcze jedna sprawa, techniczna. Ja to wszystko wpisuję ręcznie, cały ten kod HTML, a to zajmuje dużo czasu i na dodatek muszę być bardzo ostrożny i uważny, by nie zrobić błędów przy przepisywaniu, gdyż później trudno jest mi je wykryć.
    W związku z moją podróżą do Polski zdecydowałem się zrobić tydzień przerwy, więc moje przedsięwzięcie się oczywiście przedłuży. Mam nadzieję, że w Święta będę mógł zrobić wszystko to, czego nie mogę teraz.


Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymreg: y bumed wythnos

    Mae dwy wythnos wedi pasio o'r ysgrif ddiwethaf. Roeddwn i yng Ngwlad Pwyl yn y cyfamser ac fel ysgrifennais i'n ddiweddar, fe es i â rhai papurau newydd Cymraeg a geiriadwr gyda fi ac roeddwn i'n eu darllen mewn trenau. Mae gyda fi twr cylchgronau penwythnos „Western Mail” oeddwn i'n prynu gan feddwl y byddwn i'n gallu eu darllen rywbryd yn y dyfodol. Y papur newydd unig ar gael yn Lloegr yw e, dybiwn i, lle mae'n bosib dod o hyd i'r erthyglau yn y Gymraeg. Does dim llawer ohonyn nhw. Disgrifiadau rhaglenni teledu, beirniadau llyfrau a dwy ysgrif ydyn nhw. 
    Ar ôl i mi ddychwelyd fe driniais i dau llun newydd:
    At hyn, fe ddechreuais i ymdrin â'r geiriadur ac atodiais i rai geiriau o'r diwedd. Does dim eto gyda fi cynllun eglur am sut dylai e ymddangos ac o ganlyniad iddo dw i'n dipyn ar goll. Hoffwn i ei fod e'n berffaith ac mae'r ddelfrydiaeth hon yn mynd yn drech na fi a fu nghyfyngu'n dipyn. Mae rhaid i mi gael fy argyhoeddi i'r fersiwn amherffaith ac i'r ffaith y cywiraf i fe rywbryd yn y dyfodol. Mae un peth arall yn fy mhoeni hefyd, y peth technegol. Dw i'n ysgrifennu pobeth â dwylo, y côd HTML cyfan, ac mae hyn yn cymryd llawer o amser ac eto mae rhaid i mi fod yn ofalus a gwyliadwrus er mwyn i beidio â chamgymerio gan ailysgrifennu achos mae'n anodd dod o hyd i gamgymeriadau yn ddiweddarach. 
    Yn berthnasol i fy nhaith i Wlad Pwyl fe benderfynais i wneud yr wythnos o doriad felly bydd fy anturiaeth yn parhau yn hwy. Gobeithio y byddaf i'n gallu gwneud pobeth a dw i ddim nawr yn ystod y Nadolig.

Sunday, 10 November 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y bedwaredd wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień czwarty

    Dość dużo czytałem w tym tygodniu. Nauczyłem się kilku interesujących wyrazów i wyrażeń. Zawsze, kiedy znajdę jakieś ciekawe sformułowanie w artykule, zapisuję je i staram się wykorzystać, nawet jeśli są w nim wyrazy, które znam. 
    Nie udało mi się jednak zająć ani słownikiem ani gramatyką. Jedno i drugie wymaga odpowiedniej koncentracji, której mi brakuje wieczorami, gdy wracam zmęczony z pracy. To przedsięwzięcie trochę mnie przerasta.
    Opracowałem jeszcze dwa kolejne obrazki. Oto one:
 
    Chciałem pojechać do Caerdydd w sobotę, gdyż znów odbywały się tam zajęcia z walijskiego, ale musiałem zrezygnować, gdyż w następną sobotę wybieram się do Polski, a to jak zwykle oznacza spore wydatki. Zastanawiam się, jak będę mógł uczyć się walijskiego w Polsce. Może wezmę słownik i jakąś książkę do czytania?

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y bedwaredd wythnos

    Roeddwn i'n darllen yn ddigon llawer. Dw i wedi dysgu rhai geiriau a dywediadau diddorol. Bob amser pan dw i'n dod o hyd i ryw ymadrodd diddorol mewn erthygl, dw i'n ei gofnodi ac dw i'n trio ei ddefnyddio hyd yn oed petasai geiriau a dw i wedi eu gwybod yno.
    Llwyddais i ddim i ymdopi â'r geiriadur na'r gramadeg. Mae angen canolbwynt i ymdrin ag un ac arall nad oes gyda fi pan dw i wedi mynd adre o weithle. Mae'r fenter hon yn fy nhrechu.
    Dw i wedi trin dau lun nesaf. Dyma nhw:
    Roeddwn i eisiau mynd i Gaerdydd Ddydd Sadwrn achos byddai dosbarth y Gymraeg yno, ond bu rhaid imi roi'r gorau oherwydd dw i'n mynd i Wlad Pwyl Ddydd Sadwrn nesaf ac mae hyn yn golygu treuliau mawr. Dw i'n tybio sut byddaf i'n dysgu'r Gymraeg yng Ngwlad Pwyl. Efallai cymeraf i'r geiriadur a llyfr i ei ddarlen?

Sunday, 3 November 2013

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y drydedd wythnos

Jedenaście tygodni z walijskim: tydzień trzeci

    W tym tygodniu udało mi się wreszcie napisać dwa podrozdziały gramatyki. Oprócz tego dalej uczę się nowych wyrazów i to akurat idzie mi najlepiej. Dzięki temu łatwiej mi się czyta. Opracowałem następne zdjęcia z cyklu „Edrychwch a dysgwch”. Cieszę się, że podobają się one innym ludziom. Daje mi to motywację do kontynuacji. Oto one:
 
    Studiowałem też trochę gramatykę, bo tłumacząc na przykład te wpisy, zatrzymywałem się na zdaniach złożonych. W książkach, które czytałem, nie jest to wyjaśnione wystarczająco czytelnie, bo zdania są podzielone trochę inaczej. Problem polega na tym, że krzyżują się tam trzy różne zagadnienia: zdania z bod a zdania zaczynające się od innych czasowników, następstwo czasów oraz to, który wyraz jest określany przez zdanie podrzędne. W sumie niezły mętlik, ale to chyba w każdym języku tak bywa.
    Pewne jest to, że chciałbym zrobić o wiele więcej, niż mogę. Niestety, jestem strasznie powolny, pewne rzeczy zajmują mi więcej czasu niż zaplanowałem. Ale co zrobić?

Un wythnos ar ddeg gyda'r Gymraeg: y drydedd wythnos


    O'r diwedd dw i wedi llwyddo i ysgrifennu dwy isbennod o'r gramadeg yr wythnos hon. At hyn dw i'n dysgu geiriau newydd o hyd a hyn yw peth sydd yn mynd yn well na dim i fi. Diolch iddo fe dw i'n darllen yn haws. Dw i wedi trin dau lun nesaf o'r gyfres „Edrychwch a dysgwch”. Dw i'n hapus eu bod nhw'n cael eu hoffi gan bobl arall. Mae hi'n rhoi cymhelliant i fi ddysgu'n mwy. Dyma nhw:

    Roeddwn i'n astudio'r gramadeg ychydig hefyd achos wrth i fi gyfieithu er enghraifft ysgrifau hyn roeddwn i'n stopio wrth gymalau dibynnol. Dyw hi ddim wedi cael ei hesbonio yn ddigon clir yn y llyfrau a ddarlenais i achos mae frawddegau yn cael eu dosbarthu dipyn yn wahanol. Problem yw bod mae tri mater yn cymhlethu ar y cyd: brawddegau gyda bod a brawddegau sydd cael eu dechrau gan ferfau eraill, dilyniant amserau a pha gair sydd cael ei ddiffinio gan gymal dibynnol. Ar y cyfan, llanastr da yw hyn ond mae hi'n digwydd fel hyn ym mhob iaith, dybiwn i.

    Sicr yw'r ffaith y hoffwn i wneud llawer mwy na dw i'n gallu. Yn anffodus dw i'n araf iawn, mae pethau yn cymryd i fi mwy o amser na bwriadais i. Ond beth rhaid imi wneud?