Friday, 28 June 2013

Français : La dix-neuvième semaine

La dix-neuvième semaine (du 25 mai au 31 mai)

   Enfin j'ai acheté les billets pour aller en France. Les Français ont compliqué ce comment on doit se servir des mots « billet » et « ticket ». Il s'avère que « les billets » sont ces pour un train ou pour un ferry mais « les tickets » sont ces pour un bus. Alors, j'ai acheté les billets pour le train de Cheltenham à Portsmouth et les billets pour le ferry de Portsmouth à Ouistreham et du Havre à Portsmouth. Je n'ai pas acheté les tickets pour le bus qui me prendra à la gare ni ces pour le bus entre Ouistreham et Caen. Je les achèterai lorsque j'irai en France. J'y serai à partir du vingt juillet. Je passerai une semaine à Caen, à l'école, et alors j'irai à Paris pour un jour. Je retournerai par Le Havre parce que cela me permettra de profiter du voyage en bateau pendant un jour. Le temps dernier où j'ai voyagé en ferry c'était quand j'allais aux Orcades et il me fallait s'asseoir à l'intérieur. J'espère que ce temps il sera différent et je pourrai sortir dehors et bénéficier d'être au pont, c'est-à-dire voir la mer, sentir la brise et l'haleine salée. Je l'attends avec impatience !

     W końcu kupiłem bilety do Francji. Francuzi skomplikowali to, jak powinno się używać wyrazów «billet» i «ticket». Okazuje się, że «les billets» są na pociąg i na prom, a «les tickets» na autobus. Zatem kupiłem bilety na pociąg «les billets pour le train» z Cheltenhamu do Portsmouthu i bilety na prom «les billets pour le ferry» z Portsmouthu do Ouistrehamu i z Hawru do Portsmouthu. Nie kupiłem biletów na autobus «les tickets pour le bus», który mnie zabierze na stację, ani tych na autobus między Ouistrehamem a Caenem. Kupię je, jak pojadę do Francji. Będę tam od dwudziestego lipca. Spędzę tydzień w Caenie, w szkole, i wtedy pojadę do Paryża na jeden dzień. Wrócę przez Hawr dlatego, że to pozwoli mi na skorzystanie z podróży statkiem za dnia. Ostatni raz, kiedy płynąłem promem, było to kiedy pojechałem na Orkady i musiałem wtedy siedzieć w środku. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej i będę mógł wyjść na zewnątrz i wyciągnąć korzyści z bycia na pokładzie, to znaczy zobaczyć morze, poczuć wiatr i słony zapach. Czekam na to z niecierpliwością!

Sunday, 23 June 2013

Français : La dix-huitième semaine

La dix-huitième semaine (du 18 mai au 24 mai)

     Hier, je suis allé à Bristol. Il faisait beau sauf qu'un peu froid à cause du vent fort. J'y ai passé deux heures et demie au tutorat français. C'était d'accord pourtant que je parlais un peu de manière incohérente de temps en temps. Mon tuteur n'a pas répondu à mon courriel. Au lieu de cela elle l'a transféré à un autre membre du personnel qui m'a expliqué quelques choses. Par exemple, je ne savais pas que dans le verbe « se rappeler » « se » remplace « à une personne ». J'étais convaincu que c'était le même « se » qui est dans le verbe « se laver ». Quand « rappeler » et « laver » sont utilisés dans l'autre sens que le réflexif, la différence est plutôt visible : « je lui ai rappelé », « je l'ai lavé ». Je voudrais trouver plus des verbes réflexifs comme cela. 

Tydzień osiemnasty (od 18 maja do 24 maja)

     Wczoraj pojechałem do Bristolu. Było ładnie, chociaż trochę zimno z powodu silnego wiatru. Spędziłem tam dwie i pół godziny na zajęciach z francuskiego. Było w porządku, chociaż od czasu do czasu mówiłem trochę bezładnie. Moja nauczycielka nie odpowiedziała na mój sieciolist. Zamiast tego przekazała go innej osobie, która mi wyjaśniła parę rzeczy. Na przykład nie wiedziałem, że w słowie « se rappeler » (pamiętać), « se » zastępuje «komuś». Byłem przekonany, że to jest to samo « se », które jest w słowie « se laver » (myć się). Kiedy « rappeler » (przypominać) i « laver » (myć) są używane w innym sensie niż zwrotny, różnica jest bardziej widoczna: « je lui ai rappelé » (przypomniałem mu), « je l'ai lavé » (umyłem go). Chciałbym znaleźć więcej czasowników zwrotnych jak ten.

Saturday, 15 June 2013

Français : La dix-septième semaine

La dix-septième semaine (du 11 mai au 17 mai)

    J'ai obtenu 78 points, ce qui veut dire que ma critique était bien écrite. Évidemment, j'ai fait beaucoup d'erreurs même si j'avais passé beaucoup de temps en contrôlant ce que j'avais écrit. Cependant mes erreurs étaient principalement les ignorances du vocabulaire. Il n'y avait pas de fautes de grammaire, d'orthographe, d'accord ! Mais non, j'ai fait les erreurs en ce qui concerne les articles. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. J'ai envoyé un courriel à mon tuteur et j'y ai demandé à elle d'expliquer plus, parce qu'elle m'avait donné l'adresse du site web sur les articles mais je n'y ai rien trouvé. 

Tydzień siedemnasty (od 11 maja do 17 maja)

     Dostałem 78 punktów, co oznacza, że moja recenzja była dobrze napisana. Oczywiście zrobiłem dużo błędów mimo, że spędziłem dużo czasu na sprawdzaniu tego, co napisałem. Jednak moje błędy dotyczyły głównie nieznajomości słownictwa. Nie było tam błędów gramatycznych, ortograficznych i błędów zgody! Ale nie, popełniłem błędy odnośnie rodzajników. Jest to coś, czego nie potrafię zrozumieć. Wysłałem sieciolist do mojej nauczycielki i poprosiłem ją, by mi wyjaśniła więcej, gdyż dała mi ona adres strony w Sieci o rodzajnikach, ale nic tam nie znalazłem.

Monday, 10 June 2013

Trzy dni temu

PL: Twoja siostra przyjechała pociągiem trzy dni temu.
EN: Your sister came by train three days ago.
FR : Ta sœur est venue en train il y a trois jours.
CY: Daeth dy chwaer ar y trên dri diwrnod yn ôl.
LA: SOROR TVA TRAMINĒ ABHINC DIĒBVS TRIBVS VĒNIT
       SOROR TVA HAMAXOSTICHŌ NV̅DIVS QVARTVS VĒNIT
RU: Твоя́ сестра́ прие́хала по́ездом три дня наза́д.

Saturday, 8 June 2013

Dwa dni temu

PL: Kiedy przyjechał twój brat? Dwa dni temu.
EN: When did your brother come? Two days ago.
FR : Quand est-ce que ton frère est venu ? Il y a deux jours.
        Quand ton frère est-il venu ? Il y a deux jours.
CY: Pan ddaeth dy frawd? Dau ddiwrnod yn ôl.
LA: QVANDŌ FRĀTER TVVS VĒNIT? ABHINC DIĒBVS DVŌBVS
       QVANDŌ FRĀTER TVVS VĒNIT? NV̅DIVS TERTIVS
RU: Когда́ прие́хал твой брат? Два дня наза́д.

Friday, 7 June 2013

Cztery dni temu

PL: Cztery dni temu, w poniedziałek, byłem bardzo zmęczony i nic nie napisałem. - mężczyzna
       Trzy dni temu, we wtorek, byłam bardzo zmęczona i nic nie napisałam – kobieta
EN : Four days ago, on Monday, I was very tired and I didn't write a thing. – a man
        Three days ago, on Tuesday, I was very tired and I didn't write a thing. – a woman
FR : Il y a quatre jours, lundi, j'étais trop fatigué et je n'ai rien écrit. – un homme
        Il y a trois jours, mardi, j'étais trop fatiguée et je n'ai rien écrit. – une femme
CY: Pedwar diwrnod yn ôl, ddydd Llun, ro'n i wedi blino iawn ac ysgrifennais i ddim byd. - gŵr
       Tri diwrnod yn ôl, ddydd Mawrth, ro'n i wedi blino iawn ac ysgrifennais i ddim byd. - gwraig
LA: ABHINC DIĒBVS QVATTVOR, DIĒ LV̅NAE, VALDĒ FATĪGĀTVS ERAM ET NIHIL SCRĪPSĪ - HOMŌ
       ABHINC DIĒBVS TRIBVS, DIĒ MARTIS, VALDĒ FATĪGĀTA ERAM ET NIHIL SCRĪPSĪ - FĒMINA
RU: Четы́ре дня наза́д, в понеде́льник, я о́чень уста́л, и я ничего́ не написа́л. - челове́к
        Три дня наза́д, во вто́рник, я о́чень уста́ла, и я ничего́ не написа́ла. - же́нщина

Sunday, 2 June 2013

W następną niedzielę

PL: W następną niedzielę będę w Polsce.
       W przyszłą niedzielę będę w Polsce.
EN: I will be in Poland next Sunday.
       I'll be in Poland next Sunday.
FR : Je serai en Pologne dimanche prochain.
CY: Byddaf i yng Ngwlad Pwyl ddydd Sul nesaf.
       Bydda i yng Ngwlad Pwyl ddydd Sul nesa.
LA: IN POLŌNIĀ PROXIMŌ DIĒ SŌLIS ERŌ
RU: Я бу́ду в По́льше в ближа́йшее воскресе́нье.
       Я бу́ду в По́льше в сле́дующее воскресе́нье.